2021
1.

Chunqiao Jin, Pengbo Zhai, Yi Wei, Qian Chen, Xingguo Wang, Weiwei Yang, Jing Xiao, Qianqian He, Qingyun Liu*, Yongji Gong*,“Ni(OH)2 Templated Synthesis of Ultrathin Ni3S2 Nanosheets as Bifunctional Electrocatalyst for Overall Water Splitting”, Small 2021, 2102097. 

2.

Lixuan Liu, Kun Ye, Changqing Lin, Zhiyan Jia, Tianyu Xue*, Anmin Nie*, Yingchun Cheng, Jianyong Xiang, Congpu Mu, Bochong Wang, Fusheng Wen,Kun Zhai, Zhisheng Zhao,Yongji Gong*, Zhongyuan Liu*& Yongjun Tian,“Grain-boundary-rich polycrystalline monolayer WS2 film for attomolar-level Hg2+ sensors”, Nature Communications 12, 3870 (2021).

3.

Mengke Kang, Changqing Lin, Huan Yang, Yabin Guo, Lixuan Liu, Tianyu Xue, Youwen Liu, Yongji Gong, Zhisheng Zhao, Tianyou Zhai, Kun Zhai*, Anmin Nie*, Yingchun Cheng*, and Zhongyuan Liu,“Proximity Enhanced Hydrogen Evolution Reactivity of Substitutional Doped Monolayer WS2”, ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 16, 19406–19413.

4.

Rama K. Vasudevan, Maxim Ziatdinov, Vinit Sharma, Mark P. Oxley, Lukas Vlcek, Anna N. Morozovska, Eugene A. Eliseev, Shi-Ze Yang, Yongji Gong, Pulickel Ajayan, Wu Zhou, Matthew F. Chisholm, and Sergei V. Kalinin*,“Investigating phase transitions from local crystallographic analysis based on statistical learning of atomic environments in 2D MoS2-ReS2”, Applied Physics Reviews 8, 011409 (2021).

5.

Lukas Vlcek*, Shize Yang, Yongji Gong, Pulickel Ajayan, Wu Zhou, Matthew F. Chisholm, Maxim Ziatdinov, Rama K. Vasudevan* & Sergei V. Kalinin*,“Thermodynamics of order and randomness in dopant distributions inferred from atomically resolved imaging”, npj Computational Materials 7, 42 (2021).

6.

Pengbo Zhai, Xiaokang Gu, Yi Wei, Jinghan Zuo, Qian Chen, Wei Liu ,Huaning Jiang, Xingguo Wang, Yongji Gong*,“Enhanced mass transfer in three-dimensional single-atom nickel catalyst with open-pore structure for highly efficient CO2 electrolysis”, Journal of Energy Chemistry (2021).

7.

Xingguo Wang, Lingjia Meng, Bixuan Li, Yongji Gong*,“Heteroatoms/molecules to tune the properties of 2D materials”, Materials Today 99(2021).

8.

Pengbo Zhai, Tianshuai Wang, Huaning Jiang, Jiayu Wan, Yi Wei, Lei Wang, Wei Liu, Qian Chen, Weiwei Yang, Yi Cui*, Yongji Gong*,“3D Artificial Solid-Electrolyte Interphase for Lithium Metal Anodes Enabled by Insulator–Metal–Insulator Layered Heterostructures”, Advanced Materials 2021, 33, 2006247.

9.

Lingjia Meng, Zhang Zhou, Mingquan Xu, Shiqi Yang, Kunpeng Si, Lixuan Liu, Xingguo Wang, Huaning Jiang, Bixuan Li, Peixin Qin, Peng Zhang, Jinliang Wang, Zhiqi Liu, Peizhe Tang, Yu Ye*, Wu Zhou*, Lihong Bao*, Hong-Jun Gao & Yongji Gong*,“Anomalous thickness dependence of Curie temperature in air-stable two-dimensional ferromagnetic 1T-CrTe2 grown by chemical vapor deposition”, Nature Communications  12, 809(2021).

10.

Xingguo Wang, Ce Bian, Yixiang He, Jie Guo, Peng Zhang*, Lixuan Liu, Yi Wei, Lingjia Meng, Huaning Jiang, Bixuan Li, Anmin Nie*, Lihong Bao*, Yongji Gong*,“Ultrathin FeTe nanosheets with tetragonal and hexagonal phases synthesized by chemical vapor deposition”, Materials Today (2021).

11.

Liheng Zheng, Zhixin Liu, Donglin Liu, Xingguo Wang, Yu Li, Meiling Jiang, Feng Lin, Han Zhang, Bo Shen, Xing Zhu, Yongji Gong & Zheyu Fang*,“Deep subwavelength control of valley polarized cathodoluminescence in h-BN/WSe2/h-BN heterostructure”, Nature Communications 12, 291 (2021).

12.

Huaning Jiang, Peng Zhang, Xingguo Wang & Yongji Gong*,“Synthesis of magnetic two-dimensional materials by chemical vapor deposition”, Nano Research 14, 1789–1801 (2021).

13.

Juan Xia*, Jiaxu Yan*, Zenghui Wang*, Yongmin He, Yongji Gong, Weiqiang Chen, Tze Chien Sum, Zheng Liu, Pulickel M. Ajayan & Zexiang Shen*,“Strong coupling and pressure engineering in WSe2–MoSe2 heterobilayers”, Nature Physics 17, 92–98 (2021).

14.

Qianqian He, Zhe Wang, Lingjia Meng, Qian Chen, Yongji Gong*,“Recent Advances of Hydrogen Evolution Reaction Catalysis Based on Transition Metal Dichalcogenides”, Chemical Journal of Chinese Universities, 2021, 42(2): 523-538.

15.

Lixuan Liu,Kun Ye,Zhiyan Jia,Tianyu Xue*,Anmin Nie*,JianYong Xiang,CongPu Mu,Bochong Wang,Fusheng WenbKunZhai,Zhisheng Zhao,Yongji Gong*,Zhongyuan Liu*,Yongjun Tian,“High-sensitivity and versatile plasmonic biosensor based on grain boundaries in polycrystalline 1L WS2 films”, Biosensors and Bioelectronics, 194 (2021).

16.

Pengbo ZhaiPengbo Zhai, Lixuan Liu, Yi Wei, Jinghan Zuo, Zhilin Yang, Qian Chen, Feifei Zhao, Xiaokun Zhang*, and Yongji Gong*,“Self-Healing Nucleation Seeds Induced Long-Term Dendrite-Free Lithium Metal Anode”, Nano Letters 2021, 21, 18, 7715–7723.

17.

Ting FanTing Fan, Hanlin Liu, Shengxian Shao, Yongji Gong*, Guodong Li*, and Zhiyong Tang,“Cobalt Catalysts Enable Selective Hydrogenation of CO2 toward Diverse Products: Recent Progress and Perspective”, Journal of Physical Chemistry Letters   , 2021, 12, 43, 10486–10496.

18.

Lixuan Liu,Kun Ye,Qing Zhan,Tianyu Xue*,Kun Zhai,Yingchun Cheng*,Zhiyan Jia,Anmin Nie,JianYong Xiang,CongPu Mu,Bochong Wang,Fusheng Wen,Zhisheng Zhao,YongjiGong*,Yongjun Tian,ZhongyuanLiu*,“ Ultrasensitive biochemical sensors based on controllably grown films of high-density edge-rich multilayer WS2 islands”, Sensors and Actuators B: Chemical,2021,131081.

19.

Yiwei Zhang,Peng Zhang*,Tengfei Xu,Xingguo Wang,Huaning Jiang,Yongji Gong*,“H2S-assisted growth of 2D MS2 (M = Ti, Zr, Nb)”, Chinese Chemical Letters, 2021, 131081.

20.

Kun Ye, Lixuan Liu, Liying Chen, Wenlong Li, Bochong Wang*, Anmin Nie, Jianyong Xiang, Kun Zhai*, Fusheng Wen, Congpu Mu, Zhisheng Zhao, Yongji Gong, Yongjun Tian and Zhongyuan Liu,“Controllable growth of multilayered XSe2 (X = W and Mo) for nonlinear optical and optoelectronic applications”, 2D Materials 9,015012.

21.

Qian Chen,Bo Wei,Yi Wei,Pengbo Zhai,Wei Liu,Xiaokang Gu,Zhilin Yang,Jinghan Zuo,Ruifeng Zhang*,Yongji Gong*,“Synergistic effect in ultrafine PtNiP nanowires for highly efficient electrochemical hydrogen evolution in alkaline electrolyte”, Applied Catalysis B: Environmental 301,2021, 120754.

22.

Cheng Chang, Wei Chen, Ye Chen, Yonghua Chen, Yu Chen, Feng Ding, Chunhai Fan, Hong Jin Fan, Zhanxi Fan, Cheng Gong, Yongji Gong, Qiyuan He, Xun Hong, Sheng Hu, Weida Hu, Wei Huang, Yuan Huang, Wei Ji, Dehui Li, Lain-Jong Li, Qiang Li, Li Lin, Chongyi Ling, Minghua Liu, Nan Liu, Zhuang Liu, Kian Ping Loh, Jianmin Ma, Feng Miao, Hailin Peng, Mingfei Shao, Li Song, Shao Su, Shuo Sun, Chaoliang Tan, Zhiyong Tang, Dingsheng Wang, Huan Wang, Jinlan Wang, Xin Wang, Xinran Wang, Andrew T. S. Wee, Zhongming Wei, Yuen Wu, Zhong-Shuai Wu, Jie Xiong, Qihua Xiong, Weigao Xu, Peng Yin, Haibo Zeng, Zhiyuan Zeng, Tianyou Zhai, Han Zhang, Hui Zhang, Qichun Zhang, Tierui Zhang, Xiang Zhang, Li-Dong Zhao, Meiting Zhao, Weijie Zhao, Yunxuan Zhao, Kai-Ge Zhou, Xing Zhou, Yu Zhou, Hongwei Zhu, Hua Zhang*, Zhongfan Liu*,“Recent Progress on Two-Dimensional Materials, Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(12): 2108017-0.

23.

Xiao Xiao, Xiao Xiao, Yihao Zhou, Xun Zhao, Guorui Chen, Zixiao Liu, Zihan Wang, Chengyue Lu, Menglei Hu, Ardo Nashalian, Sophia Shen, Kedi Xie, Weiwei Yang, Yongji Gong*, Wenbo Ding, Peyman Servati, Chao Han, Shi Xue Dou, Weijie Li*, Jun Chen*,“ An ultrathin rechargeable solid-state zinc ion fiber battery for electronic textiles”, Science Advances, 2021, 7(49):eabl3742.

 24.

Que Haifeng , Jiang Huaning , Wang Xingguo , Zhai Pengbo , Meng Lingjia , Zhang Peng , Gong Yongji*,“Utilization of the van der Waals Gap of 2D Materials”, Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(11): 2010051-0.

 25. Fan Zhang, Zhe Wang, Lixuan Liu, Anmin Nie, Yongji Gong, Wenguang Zhu*, and Chenggang Tao*,“Atomic-Scale Visualization of Polar Domain Boundaries in Ferroelectric In2Se3 at the Monolayer Limit”, Journal of Physical Chemistry Letters, 2021, 12, 49, 11902–11909.
26.

Yang Ma, Shiyu Xu, Juntian Wei, Bin Zhou, Yongji Gong*,“In-plane and vertical heterostructures from 1T′/2H transition-metal dichalcogenides”, Oxford Open Materials Science, 1, 1, 2021, itab016.