2020
1.

Wei Liu, Pengbo Zhai, Shengjian Qin, Jing Xiao, Yi Wei, Weiwei Yang, Shiqiang Cui, Qian Chen, Chunqiao Jin, Shubin Yang, Yongji Gong*,“Boron-doping induced lithophilic transition of graphene for dendrite-free lithium growth”, Journal of Energy Chemistry (2020).

2.

Hongxia Wang, Yan-Kai Tzeng, Yongfei Ji, Yanbin Li, Jun Li, Xueli Zheng, Ankun Yang, Yayuan Liu, Yongji Gong, Lili Cai, Yuzhang Li, Xiaokun Zhang, Wei Chen, Bofei Liu, Haiyu Lu, Nicholas A. Melosh, Zhi-Xun Shen, Karen Chan*, Tianwei Tan*, Steven Chu* & Yi Cui*,“ Synergistic enhancement of electrocatalytic CO2 reduction to C2 oxygenates at nitrogen-doped nanodiamonds/Cu interface”, Nature Nanotechnology 15, 131–137 (2020).

3.

Pengbo Zhai, Lixuan Liu, Xiaokang Gu, Tianshuai Wang, Yongji Gong*,“Interface Engineering for Lithium Metal Anodes in Liquid Electrolyte”, Advanced Energy Materials 2020, 10, 2001257.

4.

Xuezeng Tian, Dennis S. Kim, Shize Yang, Christopher J. Ciccarino, Yongji Gong, Yongsoo Yang, Yao Yang, Blake Duschatko, Yakun Yuan, Pulickel M. Ajayan, Juan Carlos Idrobo, Prineha Narang & Jianwei Miao*,“Correlating the three-dimensional atomic defects and electronic properties of two-dimensional transition metal dichalcogenides”, Nature Materials 19, 867–873 (2020).

5.

Guodong Li, Wei Chen, Hao Zhang, Yongji Gong, Feifei Shi, Jiangyan Wang, Rufan Zhang, Guangxu Chen, Yang Jin, Tong Wu, Zhiyong Tang, Yi Cui*,“Membrane-Free Zn/MnO2 Flow Battery for Large-Scale Energy Storage”, Advanced Energy Materials 2020, 10, 1902085.

6.

Zhiguo Du, Shubin Yang*, Songmei Li, Jun Lou, Shuqing Zhang, Shuai Wang, Bin Li, Yongji Gong, Li Song, Xiaolong Zou & Pulickel M. Ajayan*,“Conversion of non-van der Waals solids to 2D transition-metal chalcogenides”, Nature 577, 492–496 (2020).

7.

Pengbo Zhai, Yi Wei, Jing Xiao, Wei Liu, Jinghan Zuo, Xiaokang Gu, Weiwei Yang, Shiqiang Cui, Bin Li, Shubin Yang, Yongji Gong*,“In Situ Generation of Artificial Solid-Electrolyte Interphases on 3D Conducting Scaffolds for High-Performance Lithium-Metal Anodes”, Advanced Energy Materials 2020, 10, 1903339.

8.

Weiwei Yang, Shuqing Zhang, Qian Chen, Chao Zhang, Yi Wei, Huaning Jiang, Yunxiang Lin, Mengting Zhao, Qianqian He, Xingguo Wang, Yi Du, Li Song, Shubin Yang, Anmin Nie, Xiaolong Zou*, Yongji Gong*,“Conversion of Intercalated MoO3 to Multi-Heteroatoms-Doped MoS2 with High Hydrogen Evolution Activity”, Advanced Materials 2020, 32, 2001167.

9.

Jing Xiao, Pengbo Zhai, Yi Wei, Xinyue Zhang, Weiwei Yang, Shiqiang Cui, Chunqiao Jin, Wei Liu, Xingguo Wang, Huaning Jiang, Zilu Luo, Xiaokun Zhang*, and Yongji Gong*,“In-Situ Formed Protecting Layer from Organic/Inorganic Concrete for Dendrite-Free Lithium Metal Anodes”, Nano Letters 2020, 20, 5, 3911–3917.

10.

Shiqiang Cui, Pengbo Zhai, Weiwei Yang, Yi Wei, Jing Xiao, Libo Deng*, Yongji Gong*,“Large-Scale Modification of Commercial Copper Foil with Lithiophilic Metal Layer for Li Metal Battery”, Small 2020, 16, 1905620.

11.

Xingguo Wang, Zhang Zhou, Peng Zhang, Shuqing Zhang, Yang Ma, Weiwei Yang, Hao Wang, Bixuan Li, Lingjia Meng, Huaning Jiang, Shiqiang Cui, Pengbo Zhai, Jing Xiao, Wei Liu, Xiaolong Zou, Lihong Bao*, and Yongji Gong*,“Thickness-Controlled Synthesis of CoX2 (X = S, Se, and Te) Single Crystalline 2D Layers with Linear Magnetoresistance and High Conductivity”, Chemistry of Materials 2020, 32, 6, 2321–2329.

12.

Weiwei Yang, Yi Wei, Qian Chen, Shengjian Qin, Jinghan Zuo, Shengdong Tan, Pengbo Zhai, Shiqiang Cui, Haowu Wang, Chunqiao Jin, Jing Xiao, Wei Liu, Jiaxiang Shang and Yongji Gong*,“A MoO3/MoO2-CP self-supporting heterostructure for modification of lithium–sulfur batteries”, Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 15816-15821.

13.

Peng Zhang , Ce Bian , Jiafu Ye , Ningyan Cheng , Xingguo Wang , Huaning Jiang , Yi Wei , Yiwei Zhang , Yi Du , Lihong Bao* , Weida Hu* & Yongji Gong*,“Epitaxial growth of metal-semiconductor van der Waals heterostructures NbS2/MoS2 with enhanced performance of transistors and photodetectors”, Science China Materials 63, 1548–1559 (2020).

14.

Peng Zhang, Yiwei Zhang, Yi Wei, Huaning Jiang, Xingguo Wang and Yongji Gong*,“Contact engineering for two-dimensional semiconductors”, Journal of Semiconductors 41 071901.

15.

Liping Xu, Zhihua Duan, Peng Zhang, Xiang Wang, Jinzhong Zhang*, Liyan Shang, Kai Jiang, Yawei Li, Liangqing Zhu, Yongji Gong, Zhigao Hu*, and Junhao Chu,“Ferroelectric-Modulated MoS2 Field-Effect Transistors as Multilevel Nonvolatile Memory”, ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12, 40, 44902–44911.

16.

Lixuan Liu, Kun Ye, Zhipeng Yu, Zhiyan Jia*, Jianyong Xiang, Anmin Nie, Fusheng Wen, Congpu Mu, Bocong Wang, Ying Li , Yongji Gong and Zhongyuan Liu,“Photodetection application of one-step synthesized wafer-scale monolayer MoS2 by chemical vapor deposition”, 2D Materials 7 025020.

17. Yanchen Fan, Shitai Liu, Xiao Han*, Rong Xiang, Yongji Gong, Tianshuai Wang, Yu Jing, Shigeo Maruyama*, Qianfan Zhang*, and Yan Zhao*,“Ni–Co-Based Nanowire Arrays with Hierarchical Core–Shell Structure Electrodes for High-Performance Supercapacitors”, ACS Applied Energy Materials 2020, 3, 8, 7580–7587.
18.

Rama K. Vasudevan, Maxim Ziatdinov, Lukas Vlcek, Anna N. Morozovska, Eugene A. Eliseev, Shi-Ze Yang, Yongji Gong, Pulickel Ajayan, Wu Zhou, Matthew F. Chisholm, Sergei V. Kalinin*,“Investigating phase transitions from local crystallographic analysis based on machine learning of atomic environments”, arXiv e-prints (2020).

19.

Jiyu Dong, Lixuan Liu, Anmin Nie*, Jianyong Xiang, Kun Zhai, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu*, Yanan Chen, Zhisheng Zhao, Yongji Gong, Yongjun Tian, and Zhongyuan Liu,“Influence of van der Waals epitaxy on phase transformation behaviors in 2D heterostructure”, Applied Physics Letters 116, 021602 (2020).

20.

Peng Zhang, Ningyan Cheng, Mengjiao Li, Bin Zhou, Ce Bian, Yi Wei, Xingguo Wang, Huaning Jiang, Lihong Bao, Yenfu Lin, Zhigao Hu*, Yi Du*, and Yongji Gong*,“Transition-Metal Substitution-Induced Lattice Strain and Electrical Polarity Reversal in Monolayer WS2”, ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12, 16, 18650–18659.

21.

Fangfang Chen, Bin Zhou, Peng Zhang, Yan Ye, Huimin Sun, Liping Xu, Liangqing Zhu, Kai Jiang*, Yongji Gong, Zhigao Hu* and Junhao Chu,“Effects of composition and temperature on the exciton emission behaviors of Mo(SxSe1−x)2 monolayer: experiment and theory”, Nanotechnology 2020 31 155703.

22.

Kun Ye, Lixuan Liu, Junquan Huang, Anmin Nie, Kun Zhai, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu, Zhisheng Zhao, Yongji Gong, Jianyong Xiang, Yongjun Tian, Zhongyuan Liu,“High-Performance Broadband Photodetectors of Heterogeneous 2D Inorganic Molecular Sb2O3/Monolayer MoS2 Crystals Grown via Chemical Vapor Deposition”, Advanced Optical Materials 2020, 8, 2000168.

23.

Lei Wang, Yongji Gong*,“Research Progress of Intercalation Methods of Two-Dimensional Materials”, Chinese Journal of Applied Chemistry 2020, 37 (8): 855-864.

24.

Haifeng Que, Huaning Jiang, Xingguo Wang, Pengbo Zhai, Lingjia Meng, Peng Zhang, Yongji Gong*,“Utilization of the van der Waals Gap of 2D Materials”, Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(11): 2010051.

25.

Jinghan Zuo & Yongji Gong*,“Applications of transition-metal sulfides in the cathodes of lithium–sulfur batteries”, Tungsten 2, 134–146 (2020).

26.

Yongji Gong* & Zheng Liu*,“Preface to the special issue on tungsten- and molybdenum-based two-dimensional materials for energy storage and conversion”, Tungsten 2, 107–108 (2020).