2019
1. Lixuan Liu, Jiyu Dong, Junquan Huang, Anmin Nie*, Kun Zhai*, Jianyong Xiang, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu and Zhisheng Zhao, Yongji Gong*, Yongjun Tian, and Zhongyuan Liu,“Atomically Resolving Polymorphs and Crystal Structures of In2Se3”,Chemistry of Materials, 2019, 31(24): 10143-10149.
2. Liping Xu, Peng Zhang, Huaning Jiang, Xiang Wang, Fangfang Chen, Zhigao Hu*, Yongji Gong*, Liyan Shang, Jinzhong Zhang and Kai Jiang,“Large‐Scale Growth and Field‐Effect Transistors Electrical Engineering of Atomic‐Layer SnS2”, Small, 2019, 15(46): 1904116.

3.

Junwei Ding, Zhiguo Du, Bin Li, Lizhen Wang, Shiwen Wang, Yongji Gong and Shubin Yang*,“Unlocking the Potential of Disordered Rocksalts for Aqueous Zinc‐Ion Batteries”,Advanced Materials, 2019, 31(44): 1904369.

4.

Yanchen Fan, Shitai Liu, Jiewen Xiao, Tianshuai Wang, Xiaopeng Liu, Hetian Chen, Yongji Gong* and Qianfan Zhang*,“Altering Polythiophene Derivative Substrates to Control the Electrodeposition Morphology of Au Particles toward Ultrafine Nanoparticles”,Chemical Communications, 2019, 55(80): 12088-12091.

5.

Lukas Vlcek, Shize Yang, Yongji Gong, Pulickel Ajayan, Wu Zhou*, Matthew F Chisholm, Maxim Ziatdinov, Rama K Vasudevan and Sergei V Kalinin,“Order and Randomness in Dopant Distributions: Exploring the Thermodynamics of Solid Solutions from Atomically Resolved Imaging”, arXiv:1907.05531, 2019.

6.

 Kun Ye, Lixuan Liu, Yujie Liu, Anmin Nie*, Kun Zhai*, Jianyong Xiang, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu, Zhisheng Zhao, Yongji Gong, Zhongyuan Liu* and Yongjun Tian,“Lateral Bilayer MoS2–WS2 Heterostructure Photodetectors with High Responsivity and Detectivity”,Advanced Optical Materials, 2019, 7(20): 1900815.

7.

Di Zhang, Shuai Wang, Bin Li, Yongji Gong and Shubin Yang*,“Horizontal Growth of Lithium on Parallelly Aligned Mxene Layers Towards Dendrite‐Free Metallic Lithium Anodes”,Advanced Materials, 2019, 31(33): 1901820.

8.

Xuezeng Tian, Dennis S Kim, Shize Yang, Christopher J Ciccarino, Yongji Gong, Yongsoo Yang, Yao Yang, Blake Duschatko, Yakun Yuan, Pulickel M Ajayan,  Juan-Carlos Idrobo, Prineha Narang and Jianwei Miao*,“Correlating 3D Atomic Defects and Electronic Properties of 2D Materials with Picometer Precision”,arXiv :1901.00633, 2019.

9.

Tong Wu, Chong Liu, Biao Kong, Jie Sun, Yongji Gong, Kai Liu, Jin Xie, Allen Pei and Yi Cui*,“Amidoxime-Functionalized Macroporous Carbon Self-Refreshed Electrode Materials for Rapid and High-Capacity Removal of Heavy Metal from Water”,ACS Central Science, 2019, 5(4): 719-726.

10.

Ruilong Yang, Lixuan Liu, Shanghuai Feng, Yujie Liu, Songlin Li, Kun Zhai, Jianyong Xiang*, Congpu Mu, Anmin Nie*, Fusheng Wen, Bochong Wang, Guangyu Zhang*, Yongji Gong, Zhisheng Zhao, Yongjun Tian, and Zhongyuan Liu,“One-Step Growth of Spatially Graded Mo1–xWxS2 Monolayers with a Wide Span in Composition (from x= 0 to 1) at a Large Scale”, ACS applied materials & interfaces, 2019, 11(23): 20979-20986.

11.

Bowen Li, Shuai Zu, Zhepeng Zhang, Liheng Zheng, Qiao Jiang, Bowen Du, Yang Luo, Yongji Gong, Yanfeng Zhang, Feng Lin, Bo Shen, Xing Zhu, Pulickel M. Ajayan and Zheyu Fang*,“Large Rabi Splitting Obtained in Ag-Ws2 Strong-Coupling Heterostructure with Optical Microcavity at Room Temperature”,Opto-Electronic Advances, 2019, 2(05): 190008.

12.

Pengbo Zhai, Tianshuai Wang, Weiwei Yang, Shiqiang Cui, Peng Zhang, Anmin Nie*, Qianfan Zhang* and Yongji Gong*,“Uniform Lithium Deposition Assisted by Single‐Atom Doping toward High‐Performance Lithium Metal Anodes”,Advanced Energy Materials, 2019, 9(18): 1804019.

13.

Tianshuai Wang, Pengbo Zhai, Dominik Legut, Lei Wang, Xiaopeng Liu, Bixuan Li, Chenxi Dong, Yanchen Fan, Yongji Gong* and Qianfan Zhang*,“S‐Doped Graphene‐Regional Nucleation Mechanism for Dendrite‐Free Lithium Metal Anodes”,Advanced Energy Materials, 2019, 9(24): 1804000.
14. Jiaxiang Chen, Lei Qiu, Zheling Li, Guanhui Gao, Wenhua Zhong, Peixin Zhang, Yongji Gong and Libo Deng*,“Chitin-Derived Porous Carbon Loaded with Co, N and S with Enhanced Performance Towards Electrocatalytic Oxygen Reduction, Oxygen Evolution, and Hydrogen Evolution Reactions”,Electrochimica Acta, 2019, 304: 350-359.

15.

Mengqi Zhu, Songmei Li, Bin Li, Yongji Gong, Zhiguo Du and Shubin Yang*,“Homogeneous Guiding Deposition of Sodium through Main Group Ii Metals toward Dendrite-Free Sodium Anodes”,Science advances, 2019, 5(4): eaau6264.
16. Lingjia Meng, Yang Ma, Kunpeng Si, Shiyu Xu, Jinliang Wang* and Yongji Gong*,“Recent Advances of Phase Engineering in Group Vi Transition Metal Dichalcogenides”,Tungsten, 2019, 1(1): 46-58.
17. Jianjian Yi, Hongping Li, Yongji Gong, Xiaojie She, Yanhua Song, Yuanguo Xu, Jiujun Deng, Shouqi Yuan, Hui Xu* and Huaming Li,“Phase and Interlayer Effect of Transition Metal Dichalcogenide Cocatalyst toward Photocatalytic Hydrogen Evolution: The Case of MoSe2”,Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 243: 330-336.
18. Jinyuan Liu, Hui Xu, Hongping Li, Yanhua Song, Jingjie Wu, Yongji Gong, Li Xu, Shouqi Yuan, Huaming Li and Pulickel M Ajayan*,“In-Situ Formation of Hierarchical 1D-3D Hybridized Carbon Nanostructure Supported Nonnoble Transition Metals for Efficient Electrocatalysis of Oxygen Reaction”,Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 243: 151-160.
19. Shi-Ze Yang, Weiwei Sun, Yu-Yang Zhang, Yongji Gong, Mark P Oxley, Andrew R Lupini, Pulickel M Ajayan, Matthew F Chisholm, Sokrates T Pantelides* and Wu Zhou*,“Direct Cation Exchange in Monolayer MoS2 Via Recombination-Enhanced Migration”, Physical review letters, 2019, 122(10): 106101.
20. Lixuan Liu, Kun Zhai*, Anmin Nie*, Weiming Lv, Bingchao Yang, Congpu Mu, Jianyong Xiang, Fusheng Wen, Zhisheng Zhao, Zhongming Zeng*,  Yongji Gong, Yongjun Tian, and Zhongyuan Liu,“Accelerated Degradation of CrCl3 Nanoflakes Induced by Metal Electrodes: Implications for Remediation in Nanodevice Fabrication”,ACS Applied Nano Materials, 2019, 2(3): 1597-1603.
21. Weiwei Yang, Jiewen Xiao, Yang Ma, Shiqiang Cui, Peng Zhang, Pengbo Zhai, Lingjia Meng, Xingguo Wang, Yi Wei and Zhiguo Du,  Bixuan Li, Zhibo Sun, Shubin Yang, Qianfan Zhang* and Yongji Gong*,“Tin Intercalated Ultrathin MoO3 Nanoribbons for Advanced Lithium–Sulfur Batteries”,Advanced Energy Materials, 2019, 9(7): 1803137.
22. Zhiyan Jia, Jiyu Dong, Lixuan Liu, Anmin Nie*, Jianyong Xiang*, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu, Zhisheng Zhao, Bo Xu, Yongji Gong, Yongjun Tian and Zhongyuan Liu*,“Photoluminescence and Raman Spectra Oscillations Induced by Laser Interference in Annealing‐Created Monolayer WS2 Bubbles”,Advanced Optical Materials, 2019, 7(8): 1801373.