2018
1. Shi‐Ze Yang, Yongji Gong*, Priyanka Manchanda, Yu‐Yang Zhang, Gonglan Ye, Shuangming Chen, Li Song, Sokrates T Pantelides, Pulickel M Ajayan*, Matthew F Chisholm and Wu Zhou*,“Rhenium‐Doped and Stabilized MoS2 Atomic Layers with Basal‐Plane Catalytic Activity”,Advanced Materials, 2018, 30(51): 1803477.
2. Yang Ma, Pulickel M Ajayan*, Shubin Yang and Yongji Gong*,“Recent Advances in Synthesis and Applications of 2D Junctions”,Small, 2018, 14(38): 1801606.

3.

Ziwei Li, Changxu Liu, Xin Rong, Yang Luo, Haotian Cheng, Liheng Zheng, Feng Lin, Bo Shen, Yongji Gong, Shuang Zhang* and Zheyu Fang*,“Tailoring MoS2 Valley‐Polarized Photoluminescence with Super Chiral near‐Field”,Advanced Materials, 2018, 30(34): 1801908.

4.

Chun-Lan Wu, Hongtao Yuan, Yanbin Li, Yongji Gong, Harold Y Hwang and Yi Cui*,“Gate-Induced Metal–Insulator Transition in MoS2 by Solid Superionic Conductor LaF3”,Nano letters, 2018, 18(4): 2387-2392.

5.

 Mengqi Zhu, Bin Li, Songmei Li*, Zhiguo Du, Yongji Gong and Shubin Yang*,“Dendrite‐Free Metallic Lithium in Lithiophilic Carbonized Metal–Organic Frameworks”,Advanced Energy Materials, 2018, 8(18): 1703505.

6.

Jiangyan Wang, Hansen Wang, Jin Xie, Ankun Yang, Allen Pei, Chun-Lan Wu, Feifei Shi, Yayuan Liu, Dingchang Lin, Yongji Gong and Yi Cui*,“Fundamental Study on the Wetting Property of Liquid Lithium”,Energy Storage Materials, 2018, 14: 345-350.

7.

Junwei Ding, Zhiguo Du, Linqing Gu, Bin Li, Lizhen Wang, Shiwen Wang, Yongji Gong and Shubin Yang*,“Ultrafast Zn2+ Intercalation and Deintercalation in Vanadium Dioxide”, Advanced Materials, 2018, 30(26): 1800762.

8.

Xiaokun Zhang, Jin Xie, Feifei Shi, Dingchang Lin, Yayuan Liu, Wei Liu, Allen Pei, Yongji Gong, Hongxia Wang, Kai Liu, Yong Xiang* and Yi Cui*,“Vertically Aligned and Continuous Nanoscale Ceramic–Polymer Interfaces in Composite Solid Polymer Electrolytes for Enhanced Ionic Conductivity”, Nano letters, 2018, 18(6): 3829-3838.

9.

Xiewen Wen, Hailong Chen, Tianmin Wu, Zhihao Yu, Qirong Yang, Jingwen Deng, Zhengtang Liu, Xin Guo, Jianxin Guan and Xiang Zhang, Yongji Gong, Jiangtan Yuan, Zhuhua Zhang, Chongyue Yi, Xuefeng Guo, Pulickel M. Ajayan, Wei Zhuang*, Zhirong Liu*, Jun Lou* and Junrong Zheng*,“Ultrafast Probes of Electron–Hole Transitions between Two Atomic Layers”,Nature communications, 2018, 9(1): 1-9.

10.

Kuntal Chatterjee*, Meiyazhagan Ashokkumar*, Hemtej Gullapalli, Yongji Gong, Robert Vajtai, Palanisamy Thanikaivelan and Pulickel M Ajayan*,“Nitrogen-Rich Carbon Nano-Onions for Oxygen Reduction Reaction”,Carbon, 2018, 130: 645-651.

11.

Yongji Gong, Hongtao Yuan, Chun-Lan Wu, Peizhe Tang, Shi-Ze Yang, Ankun Yang, Guodong Li, Bofei Liu, Jorik van de Groep, Mark L. Brongersma, Matthew F. Chisholm, Shou-Cheng Zhang, Wu Zhou and Yi Cui*,“Spatially Controlled Doping of Two-Dimensional SnS2 through Intercalation for Electronics”,Nature Nanotechnology, 2018, 13(4): 294-299.

12.

Shengxue Yang, Yanhan Yang, Minghui Wu, Chunguang Hu, Wanfu Shen, Yongji Gong, Li Huang, Chengbao Jiang*, Yongzhe Zhang* and Pulickel M Ajayan*,“Highly in‐Plane Optical and Electrical Anisotropy of 2D Germanium Arsenide”,Advanced Functional Materials, 2018, 28(16): 1707379.