2020
108 Conversion of Intercalated MoO3 to Multi-Heteroatoms-Doped MoS2 with High Hydrogen Evolution Activity. Weiwei Yang, Shuqing Zhang, Qian Chen, Chao Zhang, Yi Wei, Huaning Jiang, Yunxiang Lin, Mengting Zhao, Qianqian He, Xingguo Wang, Yi Du, Li Song, Shubin Yang, Anmin Nie, Xiaolong Zou* and Yongji Gong*. Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202001167
107 Large‐Scale Modification of Commercial Copper Foil with Lithiophilic Metal Layer for Li Metal Battery[J], Shiqiang Cui, Pengbo Zhai, Weiwei Yang, Yi Wei, Jing Xiao, Libo Deng* and Yongji Gong*. Small, Volume16, Issue5, 1905620.
106 Transition-Metal Substitution-Induced Lattice Strain and Electrical Polarity Reversal in Monolayer WS2[J], Peng Zhang, Ningyan Cheng, Mengjiao Li, Bin Zhou, Ce Bian, Yi Wei, Xingguo Wang, Huaning Jiang, Lihong Bao, Yenfu Lin, Zhigao Hu*, Yi Du*, and Yongji Gong*. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 16, 18650–18659
105 In-Situ Formed Protecting Layer from Organic/Inorganic Concrete for Dendrite-Free Lithium Metal Anodes[J], Jing Xiao, Pengbo Zhai, Yi Wei, Xinyue Zhang, Weiwei Yang, Shiqiang Cui, Chunqiao Jin, Wei Liu, Xingguo Wang, Huaning Jiang, Zilu Luo, Xiaokun Zhang* and Yongji Gong*. Nano Lett, 2020, 20, 5, 3911-3917
104 Epitaxial Growth of Metal-semiconductor Van Der Waals Heterostructures NbS2/MoS2 with Enhanced Performance of Transistors and Photodetectors[J], Peng Zhang, Ce Bian, Jiafu Ye, Ningyan Cheng, Xingguo Wang, Huaning Jiang, Yi Wei, Yiwei Zhang, Yi Du, Lihong Bao*, Weida Hu* and Yongji Gong*. Sci. China Mater. (2020), https://doi.org/10.1007/s40843-020-1355-2
103 In Situ Generation of Artificial Solid‐Electrolyte Interphases on 3D Conducting Scaffolds for High‐Performance Lithium‐Metal Anodes[J], Pengbo Zhai, Yi Wei, Jing Xiao, Wei Liu, Jinghan Zuo, Xiaokang Gu, Weiwei Yang, Shiqiang Cui, Bin Li, Shubin Yang and Yongji Gong*. Advanced Energy Materials, 2020, 10(8): 1903339.
102 Thickness-Controlled Synthesis of CoX2 (X= S, Se, Te) Single Crystalline 2D Layers with Linear Magnetoresistance and High Conductivity[J], Xingguo Wang, Zhang Zhou, Peng Zhang, Shuqing Zhang, Yang Ma, Weiwei Yang, Hao Wang, Bixuan Li, Lingjia Meng, Huaning Jiang, Shiqiang Cui, Pengbo Zhai, Jing Xiao, Wei Liu, Xiaolong Zou, Lihong Bao* and Yongji Gong*. Chemistry of Materials, 2020.
101 Correlating the Three-Dimensional Atomic Defects and Electronic Properties of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides[J], Xuezeng Tian, Dennis S Kim, Shize Yang, Christopher J Ciccarino, Yongji Gong, Yongsoo Yang, Yao Yang, Blake Duschatko, Yakun Yuan, Pulickel M Ajayan, Juan Carlos Idrobo, Prineha Narang and Jianwei Miao*. Nature Materials, 2020: 1-7.
100 Photodetection Application of One-Step Synthesized Wafer-Scale Monolayer MoS2 by Chemical Vapor Deposition[J], Lixuan Liu, Kun Ye, Zhipeng Yu, Zhiyan Jia, Jianyong Xiang, Anmin Nie, Fusheng Wen, Congpu Mu, Bocong Wang, Ying Li, Yongji Gong and Zhongyuan Liu. 2D Materials, 2020, 7(2): 025020.
99 Membrane‐Free Zn/MnO2 Flow Battery for Large‐Scale Energy Storage[J], Guodong Li, Wei Chen, Hao Zhang, Yongji Gong, Feifei Shi, Jiangyan Wang, Rufan Zhang, Guangxu Chen, Yang Jin, Tong Wu and Yi Cui*. Advanced Energy Materials, 2020, 10(9): 1902085.
98 A MoO3/MoO2-CP Self-Supporting Heterostructure for Modification of Lithium-Sulfur Batteries[J], Weiwei Yang, Yi Wei, Qian Chen, Shengjian Qin, Jinghan Zuo, Shengdong Tan, Pengbo Zhai, Shiqiang Cui, Haowu Wang, Chunqiao Jin, Jing Xiao, Wei Liu, Jiaxiang Shang and Yongji Gong*. Journal of Materials Chemistry A, 2020.
97 Conversion of Non-Van Der Waals Solids to 2D Transition-Metal Chalcogenides[J], Zhiguo Du, Shubin Yang, Songmei Li, Jun Lou, Shuqing Zhang, Shuai Wang, Bin Li, Yongji Gong, Li Song, Xiaolong Zou and Pulickel M. Ajayan*. Nature, 2020, 577(7791): 492-496.
96 Influence of Van Der Waals Epitaxy on Phase Transformation Behaviors in 2D Heterostructure[J], Jiyu Dong, Lixuan Liu, Anmin Nie, Jianyong Xiang, Kun Zhai, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu, Yanan Chen and Zhisheng Zhao. Applied Physics Letters, 2020, 116(2): 021602.
95 Large‐Scale Modification of Commercial Copper Foil with Lithiophilic Metal Layer for Li Metal Battery[J], Shiqiang Cui, Pengbo Zhai, Weiwei Yang, Yi Wei, Jing Xiao, Libo Deng* and Yongji Gong*. Small, 2020: 1905620.
94 Effects of Composition and Temperature on the Exciton Emission Behaviors of Mo(SxSe1-x)2 Monolayer: Experiment and Theory[J], Fangfang Chen, Bin Zhou, Peng Zhang, Yan Ye, Huimin Sun, Liping Xu, Liangqing Zhu, Kai Jiang, Yongji Gong, Zhigao Hu and Junhao Chu*. Nanotechnology, 2020, 31(15): 155703.
2019
93 Homogeneous guiding deposition of sodium through main group II metals toward dendrite-free sodium anodes[J], Mengqi Zhu, Songmei Li, Bin Li, Yongji Gong, Zhiguo Du and Shubin Yang. Science advances, 2019, 5(4): eaau6264.
92 Horizontal Growth of Lithium on Parallelly Aligned MXene Layers towards Dendrite‐Free Metallic Lithium Anodes[J], Di Zhang, Shuai Wang, Bin Li, Yongji Gong and Shubin Yang. Advanced Materials, 2019, 31(33): 1901820.
91 Uniform Lithium Deposition Assisted by Single‐Atom Doping toward High‐Performance Lithium Metal Anodes[J], Pengbo Zhai, Tianshuai Wang, Weiwei Yang, Shiqiang Cui, Peng Zhang, Anmin Nie, Qianfan Zhang and Yongji Gong. Advanced Energy Materials, 2019, 9(18): 1804019.
90 Phase and interlayer effect of transition metal dichalcogenide cocatalyst toward photocatalytic hydrogen evolution: The case of MoSe2[J], Jianjian Yi, Hongping Li, Yongji Gong, Xiaojie She, Yanhua Song, Yuanguo Xu, Jiujun Deng, Shouqi Yuan, Hui Xu and Huaming Li. Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 243: 330-336.
89 Lateral bilayer MoS2–WS2 heterostructure photodetectors with high responsivity and detectivity[J], Kun Ye, Lixuan Liu, Yujie Liu, Anmin Nie, Kun Zhai, Jianyong Xiang, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu and Zhisheng Zhao. Advanced Optical Materials, 2019, 7(20): 1900815.
88 Tin Intercalated Ultrathin MoO3 Nanoribbons for Advanced Lithium–Sulfur Batteries[J], Weiwei Yang, Jiewen Xiao, Yang Ma, Shiqiang Cui, Peng Zhang, Pengbo Zhai, Lingjia Meng, Xingguo Wang, Yi Wei and Zhiguo Du. Advanced Energy Materials, 2019, 9(7): 1803137.
87 Direct cation exchange in monolayer MoS 2 via recombination-enhanced migration[J], Shi-Ze Yang, Weiwei Sun, Yu-Yang Zhang, Yongji Gong, Mark P Oxley, Andrew R Lupini, Pulickel M Ajayan, Matthew F Chisholm, Sokrates T Pantelides and Wu Zhou. Physical review letters, 2019, 122(10): 106101.
86 One-Step Growth of Spatially Graded Mo1–x W x S2 Monolayers with a Wide Span in Composition (from x= 0 to 1) at a Large Scale[J], Ruilong Yang, Lixuan Liu, Shanghuai Feng, Yujie Liu, Songlin Li, Kun Zhai, Jianyong Xiang, Congpu Mu, Anmin Nie and Fusheng Wen. ACS applied materials & interfaces, 2019, 11(23): 20979-20986.
85 Large‐Scale Growth and Field‐Effect Transistors Electrical Engineering of Atomic‐Layer SnS2[J], Liping Xu, Peng Zhang, Huaning Jiang, Xiang Wang, Fangfang Chen, Zhigao Hu, Yongji Gong, Liyan Shang, Jinzhong Zhang and Kai Jiang. Small, 2019, 15(46): 1904116.
84 Amidoxime-functionalized macroporous carbon self-refreshed electrode materials for rapid and high-capacity removal of heavy metal from water[J], Tong Wu, Chong Liu, Biao Kong, Jie Sun, Yongji Gong, Kai Liu, Jin Xie, Allen Pei and Yi Cui. ACS Central Science, 2019, 5(4): 719-726.
83 S‐Doped Graphene‐Regional Nucleation Mechanism for Dendrite‐Free Lithium Metal Anodes[J], Tianshuai Wang, Pengbo Zhai, Dominik Legut, Lei Wang, Xiaopeng Liu, Bixuan Li, Chenxi Dong, Yanchen Fan, Yongji Gong and Qianfan Zhang. Advanced Energy Materials, 2019, 9(24): 1804000.
82 Order and randomness in dopant distributions: exploring the thermodynamics of solid solutions from atomically resolved imaging[J], Lukas Vlcek, Shize Yang, Yongji Gong, Pulickel Ajayan, Wu Zhou, Matthew F Chisholm, Maxim Ziatdinov, Rama K Vasudevan and Sergei V Kalinin. arXiv preprint arXiv:1907.05531, 2019.
81 Correlating 3D atomic defects and electronic properties of 2D materials with picometer precision[J], Xuezeng Tian, Dennis S Kim, Shize Yang, Christopher J Ciccarino, Yongji Gong, Yongsoo Yang, Yao Yang, Blake Duschatko, Yakun Yuan and Pulickel M Ajayan. arXiv preprint arXiv:1901.00633, 2019.
80 Recent advances of phase engineering in group VI transition metal dichalcogenides[J], Lingjia Meng, Yang Ma, Kunpeng Si, Shiyu Xu, Jinliang Wang and Yongji Gong. Tungsten, 2019, 1(1): 46-58.
79 Accelerated degradation of CrCl3 nanoflakes induced by metal electrodes: implications for remediation in nanodevice fabrication[J], Lixuan Liu, Kun Zhai, Anmin Nie, Weiming Lv, Bingchao Yang, Congpu Mu, Jianyong Xiang, Fusheng Wen, Zhisheng Zhao and Zhongming Zeng. ACS Applied Nano Materials, 2019, 2(3): 1597-1603.
78 Atomically Resolving Polymorphs and Crystal Structures of In2Se3[J], Lixuan Liu, Jiyu Dong, Junquan Huang, Anmin Nie, Kun Zhai, Jianyong Xiang, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu and Zhisheng Zhao. Chemistry of Materials, 2019, 31(24): 10143-10149.
77 In-situ formation of hierarchical 1D-3D hybridized carbon nanostructure supported nonnoble transition metals for efficient electrocatalysis of oxygen reaction[J], Jinyuan Liu, Hui Xu, Hongping Li, Yanhua Song, Jingjie Wu, Yongji Gong, Li Xu, Shouqi Yuan, Huaming Li and Pulickel M Ajayan. Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 243: 151-160.
76 Large Rabi splitting obtained in Ag-WS2 strong-coupling heterostructure with optical microcavity at room temperature[J], Bowen Li, Shuai Zu, Zhepeng Zhang, Liheng Zheng, Qiao Jiang, Bowen Du, Yang Luo, Yongji Gong, Yanfeng Zhang and Feng Lin. Opto-Electronic Advances, 2019, 2(05): 190008.
75 Photoluminescence and Raman Spectra Oscillations Induced by Laser Interference in Annealing‐Created Monolayer WS2 Bubbles[J], Zhiyan Jia, Jiyu Dong, Lixuan Liu, Anmin Nie, Jianyong Xiang, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu, Zhisheng Zhao and Bo Xu. Advanced Optical Materials, 2019, 7(8): 1801373.
74 Altering polythiophene derivative substrates to control the electrodeposition morphology of Au particles toward ultrafine nanoparticles[J], Yanchen Fan, Shitai Liu, Jiewen Xiao, Tianshuai Wang, Xiaopeng Liu, Hetian Chen, Yongji Gong and Qianfan Zhang. Chemical Communications, 2019, 55(80): 12088-12091.
73 Unlocking the Potential of Disordered Rocksalts for Aqueous Zinc‐Ion Batteries[J], Junwei Ding, Zhiguo Du, Bin Li, Lizhen Wang, Shiwen Wang, Yongji Gong and Shubin Yang. Advanced Materials, 2019, 31(44): 1904369.
72 Chitin-derived porous carbon loaded with Co, N and S with enhanced performance towards electrocatalytic oxygen reduction, oxygen evolution, and hydrogen evolution reactions[J], Jiaxiang Chen, Lei Qiu, Zheling Li, Guanhui Gao, Wenhua Zhong, Peixin Zhang, Yongji Gong and Libo Deng. Electrochimica Acta, 2019, 304: 350-359.
2018
71 Dendrite‐Free Metallic Lithium in Lithiophilic Carbonized Metal–Organic Frameworks[J], Mengqi Zhu, Bin Li, Songmei Li, Zhiguo Du, Yongji Gong and Shubin Yang. Advanced Energy Materials, 2018, 8(18): 1703505.
70 Vertically aligned and continuous nanoscale ceramic–polymer interfaces in composite solid polymer electrolytes for enhanced ionic conductivity[J], Xiaokun Zhang, Jin Xie, Feifei Shi, Dingchang Lin, Yayuan Liu, Wei Liu, Allen Pei, Yongji Gong, Hongxia Wang and Kai Liu. Nano letters, 2018, 18(6): 3829-3838.
69 Rhenium‐Doped and Stabilized MoS2 Atomic Layers with Basal‐Plane Catalytic Activity[J], Shi‐Ze Yang, Yongji Gong, Priyanka Manchanda, Yu‐Yang Zhang, Gonglan Ye, Shuangming Chen, Li Song, Sokrates T Pantelides, Pulickel M Ajayan and Matthew F Chisholm. Advanced Materials, 2018, 30(51): 1803477.
68 Highly in‐plane optical and electrical anisotropy of 2D germanium arsenide[J], Shengxue Yang, Yanhan Yang, Minghui Wu, Chunguang Hu, Wanfu Shen, Yongji Gong, Li Huang, Chengbao Jiang, Yongzhe Zhang and Pulickel M Ajayan. Advanced Functional Materials, 2018, 28(16): 1707379.
67 Gate-induced metal–insulator transition in MoS2 by solid superionic conductor LaF3[J], Chun-Lan Wu, Hongtao Yuan, Yanbin Li, Yongji Gong, Harold Y Hwang and Yi Cui. Nano letters, 2018, 18(4): 2387-2392.
66 Ultrafast probes of electron–hole transitions between two atomic layers[J], Xiewen Wen, Hailong Chen, Tianmin Wu, Zhihao Yu, Qirong Yang, Jingwen Deng, Zhengtang Liu, Xin Guo, Jianxin Guan and Xiang Zhang. Nature communications, 2018, 9(1): 1-9.
65 Fundamental study on the wetting property of liquid lithium[J], Jiangyan Wang, Hansen Wang, Jin Xie, Ankun Yang, Allen Pei, Chun-Lan Wu, Feifei Shi, Yayuan Liu, Dingchang Lin and Yongji Gong. Energy Storage Materials, 2018, 14: 345-350.
64 Recent advances in synthesis and applications of 2D junctions[J], Yang Ma, Pulickel M Ajayan, Shubin Yang and Yongji Gong. Small, 2018, 14(38): 1801606.
63 Tailoring MoS2 Valley‐Polarized Photoluminescence with Super Chiral Near‐Field[J], Ziwei Li, Changxu Liu, Xin Rong, Yang Luo, Haotian Cheng, Liheng Zheng, Feng Lin, Bo Shen, Yongji Gong and Shuang Zhang. Advanced Materials, 2018, 30(34): 1801908.
62 Spatially controlled doping of two-dimensional SnS2 through intercalation for electronics[J], Y. Gong, H. Yuan, C. L. Wu, P. Tang, S. Z. Yang, A. Yang, G. Li, B. Liu, J. van de Groep, M. L. Brongersma, M. F. Chisholm, S. C. Zhang, W. Zhou and Y. Cui. Nat Nanotechnol, 2018, 13(4): 294-299.
61 Ultrafast Zn2+ intercalation and deintercalation in vanadium dioxide[J], Junwei Ding, Zhiguo Du, Linqing Gu, Bin Li, Lizhen Wang, Shiwen Wang, Yongji Gong and Shubin Yang. Advanced Materials, 2018, 30(26): 1800762.
60 Nitrogen-rich carbon nano-onions for oxygen reduction reaction[J], Kuntal Chatterjee, Meiyazhagan Ashokkumar, Hemtej Gullapalli, Yongji Gong, Robert Vajtai, Palanisamy Thanikaivelan and Pulickel M Ajayan. Carbon, 2018, 130: 645-651.
Before 2018
59 Ye, G. L., Gong, Y. J., Lei, S. D., He, Y. M., Li, B., Zhang, X., Jin, Z. H., Dong, L. L., Lou, J., Vajtai, R., Zhou, W. & Ajayan, P. M. Synthesis of large-scale atomic-layer SnS2 through chemical vapor deposition. Nano Research 10, 2386-2394, doi:10.1007/s12274-017-1436-3 (2017).
58 Yang, Y. C., Li, X., Wen, M. R., Hacopian, E., Chen, W. B., Gong, Y. J., Zhang, J., Li, B., Zhou, W., Ajayan, P. M., Chen, Q., Zhu, T. & Lou, J. Brittle Fracture of 2D MoSe2. Advanced Materials 29, doi:10.1002/adma.201604201 (2017).
57 Xie, X. J., Kang, J. H., Gong, Y. J., Ajayan, P. M., Banerjee, K. & Ieee. in 2017 Ieee International Electron Devices Meeting IEEE International Electron Devices Meeting (2017).
56 Xie, X. J., Kang, J. H., Cao, W., Chu, J. H., Gong, Y. J., Ajayan, P. M. & Banerjee, K. Designing artificial 2D crystals with site and size controlled quantum dots. Scientific Reports 7, doi:10.1038/s41598-017-08776-3 (2017).
55 Xie, J., Sendek, A. D., Cubuk, E. D., Zhang, X. K., Lu, Z. Y., Gong, Y. J., Wu, T., Shi, F. F., Liu, W., Reed, E. J. & Cui, Y. Atomic Layer Deposition of Stable LiAlF4 Lithium Ion Conductive Interfacial Layer for Stable Cathode Cycling. Acs Nano 11, 7019-7027, doi:10.1021/acsnano.7b02561 (2017).
54 Xie, J., Liao, L., Gong, Y. J., Li, Y. B., Shi, F. F., Pei, A., Sun, J., Zhang, R. F., Kong, B., Subbaraman, R., Christensen, J. & Cui, Y. Stitching h-BN by atomic layer deposition of LiF as a stable interface for lithium metal anode. Science Advances 3, doi:10.1126/sciadv.aao3170 (2017).
53 Wu, J. J., Ma, L. L., Samanta, A., Liu, M. J., Li, B., Yang, Y. C., Yuan, J. T., Zhang, J., Gong, Y. J., Lou, J., Vajtai, R., Yakobson, B., Singh, A. K., Tiwary, C. S. & Ajayan, P. M. Growth of Molybdenum Carbide-Graphene Hybrids from Molybdenum Disulfide Atomic Layer Template. Advanced Materials Interfaces 4, doi:10.1002/admi.201600866 (2017).
52 Taghinejad, H., Shams-Mousavi, S. H., Gong, Y. J., Taghinejad, M., Eftekhar, A. A., Ajayan, P. & Adibi, A. Lattice Plasmon Induced Large Enhancement of Excitonic Emission in Monolayer Metal Dichalcogenides. Plasmonics 12, 1975-1981, doi:10.1007/s11468-016-0470-4 (2017).
51 Shi, F. F., Pei, A., Vailionis, A., Xie, J., Liu, B. F., Zhao, J., Gong, Y. J. & Cui, Y. Strong texturing of lithium metal in batteries. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114, 12138-12143, doi:10.1073/pnas.1708224114 (2017).
50 Hu, Z. J., Bao, Y. J., Li, Z. W., Gong, Y. J., Feng, R., Xiao, Y. D., Wu, X. C., Zhang, Z. H., Zhu, X., Ajayan, P. M. & Fang, Z. Temperature dependent Raman and photoluminescence of vertical WS2/MoS2 monolayer heterostructures. Science Bulletin 62, 16-21, doi:10.1016/j.scib.2016.11.002 (2017).
49 Hsieh, K., Kochat, V., Zhang, X., Gong, Y. J., Tiwary, C. S., Ajayan, P. M. & Ghosh, A. Effect of Carrier Localization on Electrical Transport and Noise at Individual Grain Boundaries in Monolayer MoS2. Nano Letters 17, 5452-5457, doi:10.1021/acs.nanolett.7602099 (2017).
48 Gong, Y. J., Li, B., Ye, G. L., Yang, S. Z., Zou, X. L., Lei, S. D., Jin, Z. H., Bianco, E., Vinod, S., Yakobson, B. I., Lou, J., Vajtai, R., Zhou, W. & Ajayan, P. M. Direct growth of MoS2 single crystals on polyimide substrates. 2d Materials 4, doi:10.1088/2053-1583/aa6fd2 (2017).
47 Zu, S., Li, B. W., Gong, Y. J., Li, Z. W., Ajayan, P. M. & Fang, Z. Y. Active Control of Plasmon-Exciton Coupling in MoS2-Ag Hybrid Nanostructures. Advanced Optical Materials 4, 1463-1469, doi:10.1002/adom.201600188 (2016).
46 Ye, G. L., Gong, Y. J., Lin, J. H., Li, B., He, Y. M., Pantelides, S. T., Zhou, W., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Defects Engineered Monolayer MoS2 for Improved Hydrogen Evolution Reaction. Nano Letters 16, 1097-1103, doi:10.1021/acs.nanolett.5b04331 (2016).
45 Matsunaga, M., Higuchi, A., He, G. C., Yamada, T., Kruger, P., Ochiai, Y., Gong, Y. J., Vajtai, R., Ajayan, P. M., Bird, J. P. & Aoki, N. Nanoscale-Barrier Formation Induced by Low-Dose Electron-Beam Exposure in Ultrathin MoS2 Transistors. Acs Nano 10, 9730-9737, doi:10.1021/acsnano.6b05952 (2016).
44 Li, B., Gong, Y. J., Hu, Z. L., Brunetto, G., Yang, Y. C., Ye, G. L., Zhang, Z. H., Lei, S. D., Jin, Z. H., Bianco, E., Zhang, X., Wang, W. P., Lou, J., Galvao, D. S., Tang, M., Yakobson, B. I., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Solid-Vapor Reaction Growth of Transition-Metal Dichalcogenide Monolayers. Angewandte Chemie-International Edition 55, 10656-10661, doi:10.1002/anie.201604445 (2016).
43 Lei, S. D., Wang, X. F., Li, B., Kang, J. H., He, Y. M., George, A., Ge, L. H., Gong, Y. J., Dong, P., Jin, Z. H., Brunetto, G., Chen, W. B., Lin, Z. T., Baines, R., Galvao, D. S., Lou, J., Barrera, E., Banerjee, K., Vajtai, R. & Ajayan, P. Surface functionalization of two-dimensional metal chalcogenides by Lewis acid-base chemistry. Nature Nanotechnology 11, 465-+, doi:10.1038/nnano.2015.323 (2016).
42 He, Y. M., Yang, Y., Zhang, Z. H., Gong, Y. J., Zhou, W., Hu, Z. L., Ye, G. L., Zhaug, X., Bianco, E., Lei, S. D., Jin, Z. H., Zou, X. L., Yang, Y. C., Zhang, Y., Xie, E. Q., Lou, J., Yakobson, B., Vajtai, R., Li, B. & Ajayan, P. Strain-Induced Electronic Structure Changes in Stacked van der Waals Heterostructures. Nano Letters 16, 3314-3320, doi:10.1021/acs.nanolett.6b00932 (2016).
41 He, Y. M., Sobhani, A., Lei, S. D., Zhang, Z. H., Gong, Y. J., Jin, Z. H., Zhou, W., Yang, Y. C., Zhang, Y., Wang, X. F., Yakobson, B., Vajtai, R., Halas, N. J., Li, B., Xie, E. Q. & Ajayan, P. Layer Engineering of 2D Semiconductor Junctions. Advanced Materials 28, 5126-5132, doi:10.1002/adma.201600278 (2016).
40 Gong, Y. J., Ye, G. L., Lei, S. D., Shi, G., He, Y. M., Lin, J. H., Zhang, X., Vajtai, R., Pantelides, S. T., Zhou, W., Li, B. & Ajayan, P. M. Synthesis of Millimeter-Scale Transition Metal Dichalcogenides Single Crystals. Advanced Functional Materials 26, 2009-2015, doi:10.1002/adfm.201504633 (2016).
39 Gao, F., Gong, Y. J., Titze, M., Almeida, R., Ajayan, P. M. & Li, H. B. Valley trion dynamics in monolayer MoSe2. Physical Review B 94, doi:10.1103/PhysRevB.94.245413 (2016).
38 Chen, H. L., Wen, X. W., Zhang, J., Wu, T. M., Gong, Y. J., Zhang, X., Yuan, J. T., Yi, C. Y., Lou, J., Ajayan, P. M., Zhuang, W., Zhang, G. Y. & Zheng, J. R. Ultrafast formation of interlayer hot excitons in atomically thin MoS2/WS2 heterostructures. Nature Communications 7, doi:10.1038/ncomms12512 (2016).
37 Zhang, H. J., Gao, L. J. & Gong, Y. J. Exfoliated MoO3 nanosheets for high-capacity lithium storage. Electrochemistry Communications 52, 67-70, doi:10.1016/j.elecom.2015.01.014 (2015).
36 Zeng, Q. S., Wang, H., Fu, W., Gong, Y. J., Zhou, W., Ajayan, P. M., Lou, J. & Liu, Z. Band Engineering for Novel Two-Dimensional Atomic Layers. Small 11, 1868-1884, doi:10.1002/smll.201402380 (2015).
35 Ye, G. L., Gong, Y. J., Keyshar, K., Husain, E. A. M., Brunetto, G., Yang, S. B., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. 3D Reduced Graphene Oxide Coated V2O5 Nanoribbon Scaffolds for High-Capacity Supercapacitor Electrodes. Particle & Particle Systems Characterization 32, 817-821, doi:10.1002/ppsc.201500045 (2015).
34 Xia, M., Yin, K. B., Capellini, G., Niu, G., Gong, Y. J., Zhou, W., Ajayan, P. M. & Xie, Y. H. Spectroscopic Signatures of AA ' and AB Stacking of Chemical Vapor Deposited Bilayer MoS2. Acs Nano 9, 12246-12254, doi:10.1021/acsnano.5b05474 (2015).
33 Sarkar, D., Xie, X. J., Liu, W., Cao, W., Kang, J. H., Gong, Y. J., Kraemer, S., Ajayan, P. M. & Banerjee, K. A subthermionic tunnel field-effect transistor with an atomically thin channel. Nature 526, 91-95, doi:10.1038/nature15387 (2015).
32 Li, Z. W., Xiao, Y. D., Gong, Y. J., Wang, Z. P., Kang, Y. M., Zu, S., Ajayan, P. M., Nordlander, P. & Fang, Z. Y. Active Light Control of the MoS2 Mono layer Exciton Binding Energy. Acs Nano 9, 10158-10164, doi:10.1021/acsnano.5b03764 (2015).
31 Li, H., Contryman, A. W., Qian, X. F., Ardakani, S. M., Gong, Y. J., Wang, X. L., Weisse, J. M., Lee, C. H., Zhao, J. H., Ajayan, P. M., Li, J., Manoharan, H. C. & Zheng, X. L. Optoelectronic crystal of artificial atoms in strain-textured molybdenum disulphide. Nature Communications 6, doi:10.1038/ncomms8381 (2015).
30 Li, H., Contryman, A. W., Qian, X. F., Ardakani, S. M., Gong, Y. J., Wang, X. L., Weisse, J. M., Lee, C. H., Zhao, J. H., Ajayan, P. M., Li, J., Manoharan, H. C. & Zheng, X. L. Optoelectronic crystal of artificial atoms in strain-textured molybdenum disulphide (vol 6, 7381, 2015). Nature Communications 6, doi:10.1038/ncomms9080 (2015).
29 Li, B., Shi, G., Lei, S. D., He, Y. M., Gao, W. L., Gong, Y. J., Ye, G. L., Zhou, W., Keyshar, K., Hao, J., Dong, P., Ge, L. H., Lou, J., Kono, J., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. 3D Band Diagram and Photoexcitation of 2D-3D Semiconductor Heterojunctions. Nano Letters 15, 5919-5925, doi:10.1021/acs.nanolett.5b02012 (2015).
28 Li, B., He, Y. M., Lei, S. D., Najmaei, S., Gong, Y. J., Wang, X., Zhang, J., Ma, L. L., Yang, Y. C., Hong, S., Hao, J., Shi, G., George, A., Keyshar, K., Zhang, X., Dong, P., Ge, L. H., Vajtai, R., Lou, J., Jung, Y. J. & Ajayan, P. M. Scalable Transfer of Suspended Two-Dimensional Single Crystals. Nano Letters 15, 5089-5097, doi:10.1021/acs.nanolett.5b01210 (2015).
27 Lei, S. D., Wen, F. F., Li, B., Wang, Q. Z., Huang, Y. H., Gong, Y. J., He, Y. M., Dong, P., Bellah, J., George, A., Ge, L. H., Lou, J., Halas, N. J., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Optoelectronic Memory Using Two-Dimensional Materials. Nano Letters 15, 259-265, doi:10.1021/nl503505f (2015).
26 Lei, S. D., Wen, F. F., Ge, L. H., Najmaei, S., George, A., Gong, Y. J., Gao, W. L., Jin, Z. H., Li, B., Lou, J., Kono, J., Vajtai, R., Ajayan, P. & Halas, N. J. An Atomically Layered InSe Avalanche Photodetector. Nano Letters 15, 3048-3055, doi:10.1021/acs.nanolett.5b00016 (2015).
25 Keyshar, K., Gong, Y. J., Ye, G. L., Brunetto, G., Zhou, W., Cole, D. P., Hackenberg, K., He, Y. M., Machado, L., Kabbani, M., Hart, A. H. C., Li, B., Galvao, D. S., George, A., Vajtai, R., Tiwary, C. S. & Ajayan, P. M. Chemical Vapor Deposition of Monolayer Rhenium Disulfide (ReS2). Advanced Materials 27, 4640-4648, doi:10.1002/adma.201501795 (2015).
24 Kang, Y. M., Gong, Y. J., Hu, Z. J., Li, Z. W., Qiu, Z. W., Zhu, X., Ajayan, P. M. & Fang, Z. Y. Plasmonic hot electron enhanced MoS2 photocatalysis in hydrogen evolution. Nanoscale 7, 4482-4488, doi:10.1039/c4nr07303g (2015).
23 Huang, H. J., Ye, G. L., Yang, S. B., Fei, H. L., Tiwary, C. S., Gong, Y. J., Vajtai, R., Tour, J. M., Wang, X. & Ajayan, P. M. Nanosized Pt anchored onto 3D nitrogen-doped graphene nanoribbons towards efficient methanol electrooxidation. Journal of Materials Chemistry A 3, 19696-19701, doi:10.1039/c5ta05372b (2015).
22 Gong, Y. J., Lin, Z., Ye, G. L., Shi, G., Feng, S. M., Lei, Y., Elias, A. L., Perea-Lopez, N., Vajtai, R., Terrones, H., Liu, Z., Terrones, M. & Ajayan, P. M. Tellurium-Assisted Low-Temperature Synthesis of MoS2 and WS2 Monolayers. Acs Nano 9, 11658-11666, doi:10.1021/acsnano.5b05594 (2015).
21 Gong, Y. J., Lei, S. D., Ye, G. L., Li, B., He, Y. M., Keyshar, K., Zhang, X., Wang, Q. Z., Lou, J., Liu, Z., Vajtai, R., Zhou, W. & Ajayan, P. M. Two-Step Growth of Two-Dimensional WSe2/MoSe2 Heterostructures. Nano Letters 15, 6135-6141, doi:10.1021/acs.nanolett.5b02423 (2015).
20 Gong, Y. J., Fei, H. L., Zou, X. L., Zhou, W., Yang, S. B., Ye, G. L., Liu, Z., Peng, Z. W., Lou, J., Vajtai, R., Yakobson, B. I., Tour, J. M. & Ajayan, P. M. Boron- and Nitrogen-Substituted Graphene Nanoribbons as Efficient Catalysts for Oxygen Reduction Reaction. Chemistry of Materials 27, 1181-1186, doi:10.1021/cm5037502 (2015).
19 Zhang, P., Ma, L. L., Fan, F. F., Zeng, Z., Peng, C., Loya, P. E., Liu, Z., Gong, Y. J., Zhang, J. N., Zhang, X. X., Ajayan, P. M., Zhu, T. & Lou, J. Fracture toughness of graphene. Nature Communications 5, doi:10.1038/ncomms4782 (2014).
18 Yao, J. Y., Gong, Y. J., Yang, S. B., Xiao, P., Zhang, Y. H., Keyshar, K., Ye, G. L., Ozden, S., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. CoMoO4 Nanoparticles Anchored on Reduced Graphene Oxide Nanocomposites as Anodes for Long-Life Lithium-Ion Batteries. Acs Applied Materials & Interfaces 6, 20414-20422, doi:10.1021/am505983m (2014).
17 Wang, X. L., Gong, Y. J., Shi, G., Chow, W. L., Keyshar, K., Ye, G. L., Vajtai, R., Lou, J., Liu, Z., Ringe, E., Tay, B. K. & Ajayan, P. M. Chemical Vapor Deposition Growth of Crystalline Mono layer MoSe2. Acs Nano 8, 5125-5131, doi:10.1021/nn501175k (2014).
16 Shi, G., Hanlumyuang, Y., Liu, Z., Gong, Y. J., Gao, W. L., Li, B., Kono, J., Lou, J., Vajtai, R., Sharma, P. & Ajayan, P. M. Boron Nitride-Graphene Nanocapacitor and the Origins of Anomalous Size-Dependent Increase of Capacitance. Nano Letters 14, 1739-1744, doi:10.1021/nl4037824 (2014).
15 Gong, Y. J., Yang, S. B., Zhan, L., Ma, L. L., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. A Bottom-Up Approach to Build 3D Architectures from Nanosheets for Superior Lithium Storage. Advanced Functional Materials 24, 125-130, doi:10.1002/adfm.201300844 (2014).
14 Gong, Y. J., Yang, S. B. & Ajayan, P. Edge-abundant boron-nitride-carbon nanoribbons aerogel as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction. Abstracts of Papers of the American Chemical Society 247 (2014).
13 Gong, Y. J., Shi, G., Zhang, Z. H., Zhou, W., Jung, J., Gao, W. L., Ma, L. L., Yang, Y., Yang, S. B., You, G., Vajtai, R., Xu, Q. F., MacDonald, A. H., Yakobson, B. I., Lou, J., Liu, Z. & Ajayan, P. M. Direct chemical conversion of graphene to boron- and nitrogen- and carbon-containing atomic layers. Nature Communications 5, doi:10.1038/ncomms4193 (2014).
12 Gong, Y. J., Liu, Z., Lupini, A. R., Shi, G., Lin, J. H., Najmaei, S., Lin, Z., Elias, A. L., Berkdemir, A., You, G., Terrones, H., Terrones, M., Vajtai, R., Pantelides, S. T., Pennycook, S. J., Lou, J., Zhou, W. & Ajayan, P. M. Band Gap Engineering and Layer-by-Layer Mapping of Selenium-Doped Molybdenum Disulfide. Nano Letters 14, 442-449, doi:10.1021/nl4032296 (2014).
11 Gong, Y. J., Lin, J. H., Wang, X. L., Shi, G., Lei, S. D., Lin, Z., Zou, X. L., Ye, G. L., Vajtai, R., Yakobson, B. I., Terrones, H., Terrones, M., Tay, B. K., Lou, J., Pantelides, S. T., Liu, Z., Zhou, W. & Ajayan, P. M. Vertical and in-plane heterostructures from WS2/MoS2 monolayers. Nature Materials 13, 1135-1142, doi:10.1038/nmat4091 (2014).
10 Fei, H. L., Ye, R. Q., Ye, G. L., Gong, Y. J., Peng, Z. W., Fan, X. J., Samuel, E. L. G., Ajayan, P. M. & Tour, J. M. Boron- and Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots/Graphene Hybrid Nanoplatelets as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction. Acs Nano 8, 10837-10843, doi:10.1021/nn504637y (2014).
9 Deng, Y. X., Luo, Z., Conrad, N. J., Liu, H., Gong, Y. J., Najmaei, S., Ajayan, P. M., Lou, J., Xu, X. F. & Ye, P. D. Black Phosphorus-Monolayer MoS2 van der Waals Heterojunction p-n Diode. Acs Nano 8, 8292-8299, doi:10.1021/nn5027388 (2014).
8 Chen, J., Gong, Y., Shang, J., Li, J., Wang, Y. & Wu, K. Two-Dimensional Ag Nanoparticle Tetramer Array for Surface-Enhanced Raman Scattering Measurements. Journal of Physical Chemistry C 118, 22702-22710, doi:10.1021/jp505160e (2014).
7 Zhu, J. X., Cao, L. J., Wu, Y. S., Gong, Y. J., Liu, Z., Hoster, H. E., Zhang, Y. H., Zhang, S. T., Yang, S. B., Yan, Q. Y., Ajayan, P. M. & Vajtai, R. Building 3D Structures of Vanadium Pentoxide Nanosheets and Application as Electrodes in Supercapacitors. Nano Letters 13, 5408-5413, doi:10.1021/nl402969r (2013).
6 Yang, S. B., Gong, Y. J., Zhang, J. S., Zhan, L., Ma, L. L., Fang, Z. Y., Vajtai, R., Wang, X. C. & Ajayan, P. M. Exfoliated Graphitic Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Catalysts for Hydrogen Evolution Under Visible Light. Advanced Materials 25, 2452-2456, doi:10.1002/adma.201204453 (2013).
5 Yang, S. B., Gong, Y. J., Liu, Z., Zhan, L., Hashim, D. P., Ma, L. L., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Bottom-up Approach toward Single-Crystalline VO2-Graphene Ribbons as Cathodes for Ultrafast Lithium Storage. Nano Letters 13, 1596-1601, doi:10.1021/nl400001u (2013).
4 Liu, Z., Ma, L. L., Shi, G., Zhou, W., Gong, Y. J., Lei, S. D., Yang, X. B., Zhang, J. N., Yu, J. J., Hackenberg, K. P., Babakhani, A., Idrobo, J. C., Vajtai, R., Lou, J. & Ajayan, P. M. In-plane heterostructures of graphene and hexagonal boron nitride with controlled domain sizes. Nature Nanotechnology 8, 119-124, doi:10.1038/nnano.2012.256 (2013).
3 Liu, Z., Gong, Y. J., Zhou, W., Ma, L. L., Yu, J. J., Idrobo, J. C., Jung, J., MacDonald, A. H., Vajtai, R., Lou, J. & Ajayan, P. M. Ultrathin high-temperature oxidation-resistant coatings of hexagonal boron nitride. Nature Communications 4, doi:10.1038/ncomms3541 (2013).
2 Gong, Y. J., Yang, S. B., Liu, Z., Ma, L. L., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Graphene-Network-Backboned Architectures for High-Performance Lithium Storage. Advanced Materials 25, 3979-3984, doi:10.1002/adma.201301051 (2013).
1 Cao, L. J., Yang, S. B., Gao, W., Liu, Z., Gong, Y. J., Ma, L. L., Shi, G., Lei, S. D., Zhang, Y. H., Zhang, S. T., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Direct Laser-Patterned Micro-Supercapacitors from Paintable MoS2 Films. Small 9, 2905-2910, doi:10.1002/smll.201203164 (2013).