2020
1.

Wei Liu, Pengbo Zhai, Shengjian Qin, Jing Xiao, Yi Wei, Weiwei Yang, Shiqiang Cui, Qian Chen, Chunqiao Jin, Shubin Yang, Yongji Gong*,“Boron-doping induced lithophilic transition of graphene for dendrite-free lithium growth”, Journal of Energy Chemistry (2020).

2.

Hongxia Wang, Yan-Kai Tzeng, Yongfei Ji, Yanbin Li, Jun Li, Xueli Zheng, Ankun Yang, Yayuan Liu, Yongji Gong, Lili Cai, Yuzhang Li, Xiaokun Zhang, Wei Chen, Bofei Liu, Haiyu Lu, Nicholas A. Melosh, Zhi-Xun Shen, Karen Chan*, Tianwei Tan*, Steven Chu* & Yi Cui*,“ Synergistic enhancement of electrocatalytic CO2 reduction to C2 oxygenates at nitrogen-doped nanodiamonds/Cu interface”, Nature Nanotechnology 15, 131–137 (2020).

3.

Pengbo Zhai, Lixuan Liu, Xiaokang Gu, Tianshuai Wang, Yongji Gong*,“Interface Engineering for Lithium Metal Anodes in Liquid Electrolyte”, Advanced Energy Materials 2020, 10, 2001257.

4.

Xuezeng Tian, Dennis S. Kim, Shize Yang, Christopher J. Ciccarino, Yongji Gong, Yongsoo Yang, Yao Yang, Blake Duschatko, Yakun Yuan, Pulickel M. Ajayan, Juan Carlos Idrobo, Prineha Narang & Jianwei Miao*,“Correlating the three-dimensional atomic defects and electronic properties of two-dimensional transition metal dichalcogenides”, Nature Materials 19, 867–873 (2020).

5.

Guodong Li, Wei Chen, Hao Zhang, Yongji Gong, Feifei Shi, Jiangyan Wang, Rufan Zhang, Guangxu Chen, Yang Jin, Tong Wu, Zhiyong Tang, Yi Cui*,“Membrane-Free Zn/MnO2 Flow Battery for Large-Scale Energy Storage”, Advanced Energy Materials 2020, 10, 1902085.

6.

Zhiguo Du, Shubin Yang*, Songmei Li, Jun Lou, Shuqing Zhang, Shuai Wang, Bin Li, Yongji Gong, Li Song, Xiaolong Zou & Pulickel M. Ajayan*,“Conversion of non-van der Waals solids to 2D transition-metal chalcogenides”, Nature 577, 492–496 (2020).

7.

Pengbo Zhai, Yi Wei, Jing Xiao, Wei Liu, Jinghan Zuo, Xiaokang Gu, Weiwei Yang, Shiqiang Cui, Bin Li, Shubin Yang, Yongji Gong*,“In Situ Generation of Artificial Solid-Electrolyte Interphases on 3D Conducting Scaffolds for High-Performance Lithium-Metal Anodes”, Advanced Energy Materials 2020, 10, 1903339.

8.

Weiwei Yang, Shuqing Zhang, Qian Chen, Chao Zhang, Yi Wei, Huaning Jiang, Yunxiang Lin, Mengting Zhao, Qianqian He, Xingguo Wang, Yi Du, Li Song, Shubin Yang, Anmin Nie, Xiaolong Zou*, Yongji Gong*,“Conversion of Intercalated MoO3 to Multi-Heteroatoms-Doped MoS2 with High Hydrogen Evolution Activity”, Advanced Materials 2020, 32, 2001167.

9.

Jing Xiao, Pengbo Zhai, Yi Wei, Xinyue Zhang, Weiwei Yang, Shiqiang Cui, Chunqiao Jin, Wei Liu, Xingguo Wang, Huaning Jiang, Zilu Luo, Xiaokun Zhang*, and Yongji Gong*,“In-Situ Formed Protecting Layer from Organic/Inorganic Concrete for Dendrite-Free Lithium Metal Anodes”, Nano Letters 2020, 20, 5, 3911–3917.

10.

Shiqiang Cui, Pengbo Zhai, Weiwei Yang, Yi Wei, Jing Xiao, Libo Deng*, Yongji Gong*,“Large-Scale Modification of Commercial Copper Foil with Lithiophilic Metal Layer for Li Metal Battery”, Small 2020, 16, 1905620.

11.

Xingguo Wang, Zhang Zhou, Peng Zhang, Shuqing Zhang, Yang Ma, Weiwei Yang, Hao Wang, Bixuan Li, Lingjia Meng, Huaning Jiang, Shiqiang Cui, Pengbo Zhai, Jing Xiao, Wei Liu, Xiaolong Zou, Lihong Bao*, and Yongji Gong*,“Thickness-Controlled Synthesis of CoX2 (X = S, Se, and Te) Single Crystalline 2D Layers with Linear Magnetoresistance and High Conductivity”, Chemistry of Materials 2020, 32, 6, 2321–2329.

12.

Weiwei Yang, Yi Wei, Qian Chen, Shengjian Qin, Jinghan Zuo, Shengdong Tan, Pengbo Zhai, Shiqiang Cui, Haowu Wang, Chunqiao Jin, Jing Xiao, Wei Liu, Jiaxiang Shang and Yongji Gong*,“A MoO3/MoO2-CP self-supporting heterostructure for modification of lithium–sulfur batteries”, Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 15816-15821.

13.

Peng Zhang , Ce Bian , Jiafu Ye , Ningyan Cheng , Xingguo Wang , Huaning Jiang , Yi Wei , Yiwei Zhang , Yi Du , Lihong Bao* , Weida Hu* & Yongji Gong*,“Epitaxial growth of metal-semiconductor van der Waals heterostructures NbS2/MoS2 with enhanced performance of transistors and photodetectors”, Science China Materials 63, 1548–1559 (2020).

14.

Peng Zhang, Yiwei Zhang, Yi Wei, Huaning Jiang, Xingguo Wang and Yongji Gong*,“Contact engineering for two-dimensional semiconductors”, Journal of Semiconductors 41 071901.

15.

Liping Xu, Zhihua Duan, Peng Zhang, Xiang Wang, Jinzhong Zhang*, Liyan Shang, Kai Jiang, Yawei Li, Liangqing Zhu, Yongji Gong, Zhigao Hu*, and Junhao Chu,“Ferroelectric-Modulated MoS2 Field-Effect Transistors as Multilevel Nonvolatile Memory”, ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12, 40, 44902–44911.

16.

Lixuan Liu, Kun Ye, Zhipeng Yu, Zhiyan Jia*, Jianyong Xiang, Anmin Nie, Fusheng Wen, Congpu Mu, Bocong Wang, Ying Li , Yongji Gong and Zhongyuan Liu,“Photodetection application of one-step synthesized wafer-scale monolayer MoS2 by chemical vapor deposition”, 2D Materials 7 025020.

17. Yanchen Fan, Shitai Liu, Xiao Han*, Rong Xiang, Yongji Gong, Tianshuai Wang, Yu Jing, Shigeo Maruyama*, Qianfan Zhang*, and Yan Zhao*,“Ni–Co-Based Nanowire Arrays with Hierarchical Core–Shell Structure Electrodes for High-Performance Supercapacitors”, ACS Applied Energy Materials 2020, 3, 8, 7580–7587.
18.

Rama K. Vasudevan, Maxim Ziatdinov, Lukas Vlcek, Anna N. Morozovska, Eugene A. Eliseev, Shi-Ze Yang, Yongji Gong, Pulickel Ajayan, Wu Zhou, Matthew F. Chisholm, Sergei V. Kalinin*,“Investigating phase transitions from local crystallographic analysis based on machine learning of atomic environments”, arXiv e-prints (2020).

19.

Jiyu Dong, Lixuan Liu, Anmin Nie*, Jianyong Xiang, Kun Zhai, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu*, Yanan Chen, Zhisheng Zhao, Yongji Gong, Yongjun Tian, and Zhongyuan Liu,“Influence of van der Waals epitaxy on phase transformation behaviors in 2D heterostructure”, Applied Physics Letters 116, 021602 (2020).

20.

Peng Zhang, Ningyan Cheng, Mengjiao Li, Bin Zhou, Ce Bian, Yi Wei, Xingguo Wang, Huaning Jiang, Lihong Bao, Yenfu Lin, Zhigao Hu*, Yi Du*, and Yongji Gong*,“Transition-Metal Substitution-Induced Lattice Strain and Electrical Polarity Reversal in Monolayer WS2”, ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12, 16, 18650–18659.

21.

Fangfang Chen, Bin Zhou, Peng Zhang, Yan Ye, Huimin Sun, Liping Xu, Liangqing Zhu, Kai Jiang*, Yongji Gong, Zhigao Hu* and Junhao Chu,“Effects of composition and temperature on the exciton emission behaviors of Mo(SxSe1−x)2 monolayer: experiment and theory”, Nanotechnology 2020 31 155703.

22.

Kun Ye, Lixuan Liu, Junquan Huang, Anmin Nie, Kun Zhai, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu, Zhisheng Zhao, Yongji Gong, Jianyong Xiang, Yongjun Tian, Zhongyuan Liu,“High-Performance Broadband Photodetectors of Heterogeneous 2D Inorganic Molecular Sb2O3/Monolayer MoS2 Crystals Grown via Chemical Vapor Deposition”, Advanced Optical Materials 2020, 8, 2000168.

23.

Lei Wang, Yongji Gong*,“Research Progress of Intercalation Methods of Two-Dimensional Materials”, Chinese Journal of Applied Chemistry 2020, 37 (8): 855-864.

24.

Haifeng Que, Huaning Jiang, Xingguo Wang, Pengbo Zhai, Lingjia Meng, Peng Zhang, Yongji Gong*,“Utilization of the van der Waals Gap of 2D Materials”, Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(11): 2010051.

25.

Jinghan Zuo & Yongji Gong*,“Applications of transition-metal sulfides in the cathodes of lithium–sulfur batteries”, Tungsten 2, 134–146 (2020).

26.

Yongji Gong* & Zheng Liu*,“Preface to the special issue on tungsten- and molybdenum-based two-dimensional materials for energy storage and conversion”, Tungsten 2, 107–108 (2020).

   2019
1. Lixuan Liu, Jiyu Dong, Junquan Huang, Anmin Nie*, Kun Zhai*, Jianyong Xiang, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu and Zhisheng Zhao, Yongji Gong*, Yongjun Tian, and Zhongyuan Liu,“Atomically Resolving Polymorphs and Crystal Structures of In2Se3”,Chemistry of Materials, 2019, 31(24): 10143-10149.
2. Liping Xu, Peng Zhang, Huaning Jiang, Xiang Wang, Fangfang Chen, Zhigao Hu*, Yongji Gong*, Liyan Shang, Jinzhong Zhang and Kai Jiang,“Large‐Scale Growth and Field‐Effect Transistors Electrical Engineering of Atomic‐Layer SnS2”, Small, 2019, 15(46): 1904116.

3.

Junwei Ding, Zhiguo Du, Bin Li, Lizhen Wang, Shiwen Wang, Yongji Gong and Shubin Yang*,“Unlocking the Potential of Disordered Rocksalts for Aqueous Zinc‐Ion Batteries”,Advanced Materials, 2019, 31(44): 1904369.

4.

Yanchen Fan, Shitai Liu, Jiewen Xiao, Tianshuai Wang, Xiaopeng Liu, Hetian Chen, Yongji Gong* and Qianfan Zhang*,“Altering Polythiophene Derivative Substrates to Control the Electrodeposition Morphology of Au Particles toward Ultrafine Nanoparticles”,Chemical Communications, 2019, 55(80): 12088-12091.

5.

Lukas Vlcek, Shize Yang, Yongji Gong, Pulickel Ajayan, Wu Zhou*, Matthew F Chisholm, Maxim Ziatdinov, Rama K Vasudevan and Sergei V Kalinin,“Order and Randomness in Dopant Distributions: Exploring the Thermodynamics of Solid Solutions from Atomically Resolved Imaging”, arXiv:1907.05531, 2019.

6.

 Kun Ye, Lixuan Liu, Yujie Liu, Anmin Nie*, Kun Zhai*, Jianyong Xiang, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu, Zhisheng Zhao, Yongji Gong, Zhongyuan Liu* and Yongjun Tian,“Lateral Bilayer MoS2–WS2 Heterostructure Photodetectors with High Responsivity and Detectivity”,Advanced Optical Materials, 2019, 7(20): 1900815.

7.

Di Zhang, Shuai Wang, Bin Li, Yongji Gong and Shubin Yang*,“Horizontal Growth of Lithium on Parallelly Aligned Mxene Layers Towards Dendrite‐Free Metallic Lithium Anodes”,Advanced Materials, 2019, 31(33): 1901820.

8.

Xuezeng Tian, Dennis S Kim, Shize Yang, Christopher J Ciccarino, Yongji Gong, Yongsoo Yang, Yao Yang, Blake Duschatko, Yakun Yuan, Pulickel M Ajayan,  Juan-Carlos Idrobo, Prineha Narang and Jianwei Miao*,“Correlating 3D Atomic Defects and Electronic Properties of 2D Materials with Picometer Precision”,arXiv :1901.00633, 2019.

9.

Tong Wu, Chong Liu, Biao Kong, Jie Sun, Yongji Gong, Kai Liu, Jin Xie, Allen Pei and Yi Cui*,“Amidoxime-Functionalized Macroporous Carbon Self-Refreshed Electrode Materials for Rapid and High-Capacity Removal of Heavy Metal from Water”,ACS Central Science, 2019, 5(4): 719-726.

10.

Ruilong Yang, Lixuan Liu, Shanghuai Feng, Yujie Liu, Songlin Li, Kun Zhai, Jianyong Xiang*, Congpu Mu, Anmin Nie*, Fusheng Wen, Bochong Wang, Guangyu Zhang*, Yongji Gong, Zhisheng Zhao, Yongjun Tian, and Zhongyuan Liu,“One-Step Growth of Spatially Graded Mo1–xWxS2 Monolayers with a Wide Span in Composition (from x= 0 to 1) at a Large Scale”, ACS applied materials & interfaces, 2019, 11(23): 20979-20986.

11.

Bowen Li, Shuai Zu, Zhepeng Zhang, Liheng Zheng, Qiao Jiang, Bowen Du, Yang Luo, Yongji Gong, Yanfeng Zhang, Feng Lin, Bo Shen, Xing Zhu, Pulickel M. Ajayan and Zheyu Fang*,“Large Rabi Splitting Obtained in Ag-Ws2 Strong-Coupling Heterostructure with Optical Microcavity at Room Temperature”,Opto-Electronic Advances, 2019, 2(05): 190008.

12.

Pengbo Zhai, Tianshuai Wang, Weiwei Yang, Shiqiang Cui, Peng Zhang, Anmin Nie*, Qianfan Zhang* and Yongji Gong*,“Uniform Lithium Deposition Assisted by Single‐Atom Doping toward High‐Performance Lithium Metal Anodes”,Advanced Energy Materials, 2019, 9(18): 1804019.

13.

Tianshuai Wang, Pengbo Zhai, Dominik Legut, Lei Wang, Xiaopeng Liu, Bixuan Li, Chenxi Dong, Yanchen Fan, Yongji Gong* and Qianfan Zhang*,“S‐Doped Graphene‐Regional Nucleation Mechanism for Dendrite‐Free Lithium Metal Anodes”,Advanced Energy Materials, 2019, 9(24): 1804000.
14. Jiaxiang Chen, Lei Qiu, Zheling Li, Guanhui Gao, Wenhua Zhong, Peixin Zhang, Yongji Gong and Libo Deng*,“Chitin-Derived Porous Carbon Loaded with Co, N and S with Enhanced Performance Towards Electrocatalytic Oxygen Reduction, Oxygen Evolution, and Hydrogen Evolution Reactions”,Electrochimica Acta, 2019, 304: 350-359.

15.

Mengqi Zhu, Songmei Li, Bin Li, Yongji Gong, Zhiguo Du and Shubin Yang*,“Homogeneous Guiding Deposition of Sodium through Main Group Ii Metals toward Dendrite-Free Sodium Anodes”,Science advances, 2019, 5(4): eaau6264.
16. Lingjia Meng, Yang Ma, Kunpeng Si, Shiyu Xu, Jinliang Wang* and Yongji Gong*,“Recent Advances of Phase Engineering in Group Vi Transition Metal Dichalcogenides”,Tungsten, 2019, 1(1): 46-58.
17. Jianjian Yi, Hongping Li, Yongji Gong, Xiaojie She, Yanhua Song, Yuanguo Xu, Jiujun Deng, Shouqi Yuan, Hui Xu* and Huaming Li,“Phase and Interlayer Effect of Transition Metal Dichalcogenide Cocatalyst toward Photocatalytic Hydrogen Evolution: The Case of MoSe2”,Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 243: 330-336.
18. Jinyuan Liu, Hui Xu, Hongping Li, Yanhua Song, Jingjie Wu, Yongji Gong, Li Xu, Shouqi Yuan, Huaming Li and Pulickel M Ajayan*,“In-Situ Formation of Hierarchical 1D-3D Hybridized Carbon Nanostructure Supported Nonnoble Transition Metals for Efficient Electrocatalysis of Oxygen Reaction”,Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 243: 151-160.
19. Shi-Ze Yang, Weiwei Sun, Yu-Yang Zhang, Yongji Gong, Mark P Oxley, Andrew R Lupini, Pulickel M Ajayan, Matthew F Chisholm, Sokrates T Pantelides* and Wu Zhou*,“Direct Cation Exchange in Monolayer MoS2 Via Recombination-Enhanced Migration”, Physical review letters, 2019, 122(10): 106101.
20. Lixuan Liu, Kun Zhai*, Anmin Nie*, Weiming Lv, Bingchao Yang, Congpu Mu, Jianyong Xiang, Fusheng Wen, Zhisheng Zhao, Zhongming Zeng*,  Yongji Gong, Yongjun Tian, and Zhongyuan Liu,“Accelerated Degradation of CrCl3 Nanoflakes Induced by Metal Electrodes: Implications for Remediation in Nanodevice Fabrication”,ACS Applied Nano Materials, 2019, 2(3): 1597-1603.
21. Weiwei Yang, Jiewen Xiao, Yang Ma, Shiqiang Cui, Peng Zhang, Pengbo Zhai, Lingjia Meng, Xingguo Wang, Yi Wei and Zhiguo Du,  Bixuan Li, Zhibo Sun, Shubin Yang, Qianfan Zhang* and Yongji Gong*,“Tin Intercalated Ultrathin MoO3 Nanoribbons for Advanced Lithium–Sulfur Batteries”,Advanced Energy Materials, 2019, 9(7): 1803137.
22. Zhiyan Jia, Jiyu Dong, Lixuan Liu, Anmin Nie*, Jianyong Xiang*, Bochong Wang, Fusheng Wen, Congpu Mu, Zhisheng Zhao, Bo Xu, Yongji Gong, Yongjun Tian and Zhongyuan Liu*,“Photoluminescence and Raman Spectra Oscillations Induced by Laser Interference in Annealing‐Created Monolayer WS2 Bubbles”,Advanced Optical Materials, 2019, 7(8): 1801373.
  2018
1. Shi‐Ze Yang, Yongji Gong*, Priyanka Manchanda, Yu‐Yang Zhang, Gonglan Ye, Shuangming Chen, Li Song, Sokrates T Pantelides, Pulickel M Ajayan*, Matthew F Chisholm and Wu Zhou*,“Rhenium‐Doped and Stabilized MoS2 Atomic Layers with Basal‐Plane Catalytic Activity”,Advanced Materials, 2018, 30(51): 1803477.
2. Yang Ma, Pulickel M Ajayan*, Shubin Yang and Yongji Gong*,“Recent Advances in Synthesis and Applications of 2D Junctions”,Small, 2018, 14(38): 1801606.

3.

Ziwei Li, Changxu Liu, Xin Rong, Yang Luo, Haotian Cheng, Liheng Zheng, Feng Lin, Bo Shen, Yongji Gong, Shuang Zhang* and Zheyu Fang*,“Tailoring MoS2 Valley‐Polarized Photoluminescence with Super Chiral near‐Field”,Advanced Materials, 2018, 30(34): 1801908.

4.

Chun-Lan Wu, Hongtao Yuan, Yanbin Li, Yongji Gong, Harold Y Hwang and Yi Cui*,“Gate-Induced Metal–Insulator Transition in MoS2 by Solid Superionic Conductor LaF3”,Nano letters, 2018, 18(4): 2387-2392.

5.

 Mengqi Zhu, Bin Li, Songmei Li*, Zhiguo Du, Yongji Gong and Shubin Yang*,“Dendrite‐Free Metallic Lithium in Lithiophilic Carbonized Metal–Organic Frameworks”,Advanced Energy Materials, 2018, 8(18): 1703505.

6.

Jiangyan Wang, Hansen Wang, Jin Xie, Ankun Yang, Allen Pei, Chun-Lan Wu, Feifei Shi, Yayuan Liu, Dingchang Lin, Yongji Gong and Yi Cui*,“Fundamental Study on the Wetting Property of Liquid Lithium”,Energy Storage Materials, 2018, 14: 345-350.

7.

Junwei Ding, Zhiguo Du, Linqing Gu, Bin Li, Lizhen Wang, Shiwen Wang, Yongji Gong and Shubin Yang*,“Ultrafast Zn2+ Intercalation and Deintercalation in Vanadium Dioxide”, Advanced Materials, 2018, 30(26): 1800762.

8.

Xiaokun Zhang, Jin Xie, Feifei Shi, Dingchang Lin, Yayuan Liu, Wei Liu, Allen Pei, Yongji Gong, Hongxia Wang, Kai Liu, Yong Xiang* and Yi Cui*,“Vertically Aligned and Continuous Nanoscale Ceramic–Polymer Interfaces in Composite Solid Polymer Electrolytes for Enhanced Ionic Conductivity”, Nano letters, 2018, 18(6): 3829-3838.

9.

Xiewen Wen, Hailong Chen, Tianmin Wu, Zhihao Yu, Qirong Yang, Jingwen Deng, Zhengtang Liu, Xin Guo, Jianxin Guan and Xiang Zhang, Yongji Gong, Jiangtan Yuan, Zhuhua Zhang, Chongyue Yi, Xuefeng Guo, Pulickel M. Ajayan, Wei Zhuang*, Zhirong Liu*, Jun Lou* and Junrong Zheng*,“Ultrafast Probes of Electron–Hole Transitions between Two Atomic Layers”,Nature communications, 2018, 9(1): 1-9.

10.

Kuntal Chatterjee*, Meiyazhagan Ashokkumar*, Hemtej Gullapalli, Yongji Gong, Robert Vajtai, Palanisamy Thanikaivelan and Pulickel M Ajayan*,“Nitrogen-Rich Carbon Nano-Onions for Oxygen Reduction Reaction”,Carbon, 2018, 130: 645-651.

11.

Yongji Gong, Hongtao Yuan, Chun-Lan Wu, Peizhe Tang, Shi-Ze Yang, Ankun Yang, Guodong Li, Bofei Liu, Jorik van de Groep, Mark L. Brongersma, Matthew F. Chisholm, Shou-Cheng Zhang, Wu Zhou and Yi Cui*,“Spatially Controlled Doping of Two-Dimensional SnS2 through Intercalation for Electronics”,Nature Nanotechnology, 2018, 13(4): 294-299.

12.

Shengxue Yang, Yanhan Yang, Minghui Wu, Chunguang Hu, Wanfu Shen, Yongji Gong, Li Huang, Chengbao Jiang*, Yongzhe Zhang* and Pulickel M Ajayan*,“Highly in‐Plane Optical and Electrical Anisotropy of 2D Germanium Arsenide”,Advanced Functional Materials, 2018, 28(16): 1707379.
Before 2018
1. Ye, G. L., Gong, Y. J., Lei, S. D., He, Y. M., Li, B., Zhang, X., Jin, Z. H., Dong, L. L., Lou, J., Vajtai, R., Zhou, W. & Ajayan, P. M. Synthesis of large-scale atomic-layer SnS2 through chemical vapor deposition. Nano Research 10, 2386-2394, doi:10.1007/s12274-017-1436-3 (2017).
2. Yang, Y. C., Li, X., Wen, M. R., Hacopian, E., Chen, W. B., Gong, Y. J., Zhang, J., Li, B., Zhou, W., Ajayan, P. M., Chen, Q., Zhu, T. & Lou, J. Brittle Fracture of 2D MoSe2. Advanced Materials 29, doi:10.1002/adma.201604201 (2017).
3. Xie, X. J., Kang, J. H., Gong, Y. J., Ajayan, P. M., Banerjee, K. & Ieee. in 2017 Ieee International Electron Devices Meeting IEEE International Electron Devices Meeting (2017).
4. Xie, X. J., Kang, J. H., Cao, W., Chu, J. H., Gong, Y. J., Ajayan, P. M. & Banerjee, K. Designing artificial 2D crystals with site and size controlled quantum dots. Scientific Reports 7, doi:10.1038/s41598-017-08776-3 (2017).
5. Xie, J., Sendek, A. D., Cubuk, E. D., Zhang, X. K., Lu, Z. Y., Gong, Y. J., Wu, T., Shi, F. F., Liu, W., Reed, E. J. & Cui, Y. Atomic Layer Deposition of Stable LiAlF4 Lithium Ion Conductive Interfacial Layer for Stable Cathode Cycling. Acs Nano 11, 7019-7027, doi:10.1021/acsnano.7b02561 (2017).
6. Xie, J., Liao, L., Gong, Y. J., Li, Y. B., Shi, F. F., Pei, A., Sun, J., Zhang, R. F., Kong, B., Subbaraman, R., Christensen, J. & Cui, Y. Stitching h-BN by atomic layer deposition of LiF as a stable interface for lithium metal anode. Science Advances 3, doi:10.1126/sciadv.aao3170 (2017).
7. Wu, J. J., Ma, L. L., Samanta, A., Liu, M. J., Li, B., Yang, Y. C., Yuan, J. T., Zhang, J., Gong, Y. J., Lou, J., Vajtai, R., Yakobson, B., Singh, A. K., Tiwary, C. S. & Ajayan, P. M. Growth of Molybdenum Carbide-Graphene Hybrids from Molybdenum Disulfide Atomic Layer Template. Advanced Materials Interfaces 4, doi:10.1002/admi.201600866 (2017).
8. Taghinejad, H., Shams-Mousavi, S. H., Gong, Y. J., Taghinejad, M., Eftekhar, A. A., Ajayan, P. & Adibi, A. Lattice Plasmon Induced Large Enhancement of Excitonic Emission in Monolayer Metal Dichalcogenides. Plasmonics 12, 1975-1981, doi:10.1007/s11468-016-0470-4 (2017).
9. Shi, F. F., Pei, A., Vailionis, A., Xie, J., Liu, B. F., Zhao, J., Gong, Y. J. & Cui, Y. Strong texturing of lithium metal in batteries. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114, 12138-12143, doi:10.1073/pnas.1708224114 (2017).
10. Hu, Z. J., Bao, Y. J., Li, Z. W., Gong, Y. J., Feng, R., Xiao, Y. D., Wu, X. C., Zhang, Z. H., Zhu, X., Ajayan, P. M. & Fang, Z. Temperature dependent Raman and photoluminescence of vertical WS2/MoS2 monolayer heterostructures. Science Bulletin 62, 16-21, doi:10.1016/j.scib.2016.11.002 (2017).
11. Hsieh, K., Kochat, V., Zhang, X., Gong, Y. J., Tiwary, C. S., Ajayan, P. M. & Ghosh, A. Effect of Carrier Localization on Electrical Transport and Noise at Individual Grain Boundaries in Monolayer MoS2. Nano Letters 17, 5452-5457, doi:10.1021/acs.nanolett.7602099 (2017).
12. Gong, Y. J., Li, B., Ye, G. L., Yang, S. Z., Zou, X. L., Lei, S. D., Jin, Z. H., Bianco, E., Vinod, S., Yakobson, B. I., Lou, J., Vajtai, R., Zhou, W. & Ajayan, P. M. Direct growth of MoS2 single crystals on polyimide substrates. 2d Materials 4, doi:10.1088/2053-1583/aa6fd2 (2017).
13. Zu, S., Li, B. W., Gong, Y. J., Li, Z. W., Ajayan, P. M. & Fang, Z. Y. Active Control of Plasmon-Exciton Coupling in MoS2-Ag Hybrid Nanostructures. Advanced Optical Materials 4, 1463-1469, doi:10.1002/adom.201600188 (2016).
14. Ye, G. L., Gong, Y. J., Lin, J. H., Li, B., He, Y. M., Pantelides, S. T., Zhou, W., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Defects Engineered Monolayer MoS2 for Improved Hydrogen Evolution Reaction. Nano Letters 16, 1097-1103, doi:10.1021/acs.nanolett.5b04331 (2016).
15. Matsunaga, M., Higuchi, A., He, G. C., Yamada, T., Kruger, P., Ochiai, Y., Gong, Y. J., Vajtai, R., Ajayan, P. M., Bird, J. P. & Aoki, N. Nanoscale-Barrier Formation Induced by Low-Dose Electron-Beam Exposure in Ultrathin MoS2 Transistors. Acs Nano 10, 9730-9737, doi:10.1021/acsnano.6b05952 (2016).
16. Li, B., Gong, Y. J., Hu, Z. L., Brunetto, G., Yang, Y. C., Ye, G. L., Zhang, Z. H., Lei, S. D., Jin, Z. H., Bianco, E., Zhang, X., Wang, W. P., Lou, J., Galvao, D. S., Tang, M., Yakobson, B. I., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Solid-Vapor Reaction Growth of Transition-Metal Dichalcogenide Monolayers. Angewandte Chemie-International Edition 55, 10656-10661, doi:10.1002/anie.201604445 (2016).
17. Lei, S. D., Wang, X. F., Li, B., Kang, J. H., He, Y. M., George, A., Ge, L. H., Gong, Y. J., Dong, P., Jin, Z. H., Brunetto, G., Chen, W. B., Lin, Z. T., Baines, R., Galvao, D. S., Lou, J., Barrera, E., Banerjee, K., Vajtai, R. & Ajayan, P. Surface functionalization of two-dimensional metal chalcogenides by Lewis acid-base chemistry. Nature Nanotechnology 11, 465-+, doi:10.1038/nnano.2015.323 (2016).
18. He, Y. M., Yang, Y., Zhang, Z. H., Gong, Y. J., Zhou, W., Hu, Z. L., Ye, G. L., Zhaug, X., Bianco, E., Lei, S. D., Jin, Z. H., Zou, X. L., Yang, Y. C., Zhang, Y., Xie, E. Q., Lou, J., Yakobson, B., Vajtai, R., Li, B. & Ajayan, P. Strain-Induced Electronic Structure Changes in Stacked van der Waals Heterostructures. Nano Letters 16, 3314-3320, doi:10.1021/acs.nanolett.6b00932 (2016).
19. He, Y. M., Sobhani, A., Lei, S. D., Zhang, Z. H., Gong, Y. J., Jin, Z. H., Zhou, W., Yang, Y. C., Zhang, Y., Wang, X. F., Yakobson, B., Vajtai, R., Halas, N. J., Li, B., Xie, E. Q. & Ajayan, P. Layer Engineering of 2D Semiconductor Junctions. Advanced Materials 28, 5126-5132, doi:10.1002/adma.201600278 (2016).
20. Gong, Y. J., Ye, G. L., Lei, S. D., Shi, G., He, Y. M., Lin, J. H., Zhang, X., Vajtai, R., Pantelides, S. T., Zhou, W., Li, B. & Ajayan, P. M. Synthesis of Millimeter-Scale Transition Metal Dichalcogenides Single Crystals. Advanced Functional Materials 26, 2009-2015, doi:10.1002/adfm.201504633 (2016).
21. Gao, F., Gong, Y. J., Titze, M., Almeida, R., Ajayan, P. M. & Li, H. B. Valley trion dynamics in monolayer MoSe2. Physical Review B 94, doi:10.1103/PhysRevB.94.245413 (2016).
22. Chen, H. L., Wen, X. W., Zhang, J., Wu, T. M., Gong, Y. J., Zhang, X., Yuan, J. T., Yi, C. Y., Lou, J., Ajayan, P. M., Zhuang, W., Zhang, G. Y. & Zheng, J. R. Ultrafast formation of interlayer hot excitons in atomically thin MoS2/WS2 heterostructures. Nature Communications 7, doi:10.1038/ncomms12512 (2016).
23. Zhang, H. J., Gao, L. J. & Gong, Y. J. Exfoliated MoO3 nanosheets for high-capacity lithium storage. Electrochemistry Communications 52, 67-70, doi:10.1016/j.elecom.2015.01.014 (2015).
24. Zeng, Q. S., Wang, H., Fu, W., Gong, Y. J., Zhou, W., Ajayan, P. M., Lou, J. & Liu, Z. Band Engineering for Novel Two-Dimensional Atomic Layers. Small 11, 1868-1884, doi:10.1002/smll.201402380 (2015).
25. Ye, G. L., Gong, Y. J., Keyshar, K., Husain, E. A. M., Brunetto, G., Yang, S. B., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. 3D Reduced Graphene Oxide Coated V2O5 Nanoribbon Scaffolds for High-Capacity Supercapacitor Electrodes. Particle & Particle Systems Characterization 32, 817-821, doi:10.1002/ppsc.201500045 (2015).
26. Xia, M., Yin, K. B., Capellini, G., Niu, G., Gong, Y. J., Zhou, W., Ajayan, P. M. & Xie, Y. H. Spectroscopic Signatures of AA ' and AB Stacking of Chemical Vapor Deposited Bilayer MoS2. Acs Nano 9, 12246-12254, doi:10.1021/acsnano.5b05474 (2015).
27. Sarkar, D., Xie, X. J., Liu, W., Cao, W., Kang, J. H., Gong, Y. J., Kraemer, S., Ajayan, P. M. & Banerjee, K. A subthermionic tunnel field-effect transistor with an atomically thin channel. Nature 526, 91-95, doi:10.1038/nature15387 (2015).
28. Li, Z. W., Xiao, Y. D., Gong, Y. J., Wang, Z. P., Kang, Y. M., Zu, S., Ajayan, P. M., Nordlander, P. & Fang, Z. Y. Active Light Control of the MoS2 Mono layer Exciton Binding Energy. Acs Nano 9, 10158-10164, doi:10.1021/acsnano.5b03764 (2015).
29. Li, H., Contryman, A. W., Qian, X. F., Ardakani, S. M., Gong, Y. J., Wang, X. L., Weisse, J. M., Lee, C. H., Zhao, J. H., Ajayan, P. M., Li, J., Manoharan, H. C. & Zheng, X. L. Optoelectronic crystal of artificial atoms in strain-textured molybdenum disulphide. Nature Communications 6, doi:10.1038/ncomms8381 (2015).
30. Li, H., Contryman, A. W., Qian, X. F., Ardakani, S. M., Gong, Y. J., Wang, X. L., Weisse, J. M., Lee, C. H., Zhao, J. H., Ajayan, P. M., Li, J., Manoharan, H. C. & Zheng, X. L. Optoelectronic crystal of artificial atoms in strain-textured molybdenum disulphide (vol 6, 7381, 2015). Nature Communications 6, doi:10.1038/ncomms9080 (2015).
31. Li, B., Shi, G., Lei, S. D., He, Y. M., Gao, W. L., Gong, Y. J., Ye, G. L., Zhou, W., Keyshar, K., Hao, J., Dong, P., Ge, L. H., Lou, J., Kono, J., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. 3D Band Diagram and Photoexcitation of 2D-3D Semiconductor Heterojunctions. Nano Letters 15, 5919-5925, doi:10.1021/acs.nanolett.5b02012 (2015).
32. Li, B., He, Y. M., Lei, S. D., Najmaei, S., Gong, Y. J., Wang, X., Zhang, J., Ma, L. L., Yang, Y. C., Hong, S., Hao, J., Shi, G., George, A., Keyshar, K., Zhang, X., Dong, P., Ge, L. H., Vajtai, R., Lou, J., Jung, Y. J. & Ajayan, P. M. Scalable Transfer of Suspended Two-Dimensional Single Crystals. Nano Letters 15, 5089-5097, doi:10.1021/acs.nanolett.5b01210 (2015).
33. Lei, S. D., Wen, F. F., Li, B., Wang, Q. Z., Huang, Y. H., Gong, Y. J., He, Y. M., Dong, P., Bellah, J., George, A., Ge, L. H., Lou, J., Halas, N. J., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Optoelectronic Memory Using Two-Dimensional Materials. Nano Letters 15, 259-265, doi:10.1021/nl503505f (2015).
34. Lei, S. D., Wen, F. F., Ge, L. H., Najmaei, S., George, A., Gong, Y. J., Gao, W. L., Jin, Z. H., Li, B., Lou, J., Kono, J., Vajtai, R., Ajayan, P. & Halas, N. J. An Atomically Layered InSe Avalanche Photodetector. Nano Letters 15, 3048-3055, doi:10.1021/acs.nanolett.5b00016 (2015).
35. Keyshar, K., Gong, Y. J., Ye, G. L., Brunetto, G., Zhou, W., Cole, D. P., Hackenberg, K., He, Y. M., Machado, L., Kabbani, M., Hart, A. H. C., Li, B., Galvao, D. S., George, A., Vajtai, R., Tiwary, C. S. & Ajayan, P. M. Chemical Vapor Deposition of Monolayer Rhenium Disulfide (ReS2). Advanced Materials 27, 4640-4648, doi:10.1002/adma.201501795 (2015).
36. Kang, Y. M., Gong, Y. J., Hu, Z. J., Li, Z. W., Qiu, Z. W., Zhu, X., Ajayan, P. M. & Fang, Z. Y. Plasmonic hot electron enhanced MoS2 photocatalysis in hydrogen evolution. Nanoscale 7, 4482-4488, doi:10.1039/c4nr07303g (2015).
37. Huang, H. J., Ye, G. L., Yang, S. B., Fei, H. L., Tiwary, C. S., Gong, Y. J., Vajtai, R., Tour, J. M., Wang, X. & Ajayan, P. M. Nanosized Pt anchored onto 3D nitrogen-doped graphene nanoribbons towards efficient methanol electrooxidation. Journal of Materials Chemistry A 3, 19696-19701, doi:10.1039/c5ta05372b (2015).
38. Gong, Y. J., Lin, Z., Ye, G. L., Shi, G., Feng, S. M., Lei, Y., Elias, A. L., Perea-Lopez, N., Vajtai, R., Terrones, H., Liu, Z., Terrones, M. & Ajayan, P. M. Tellurium-Assisted Low-Temperature Synthesis of MoS2 and WS2 Monolayers. Acs Nano 9, 11658-11666, doi:10.1021/acsnano.5b05594 (2015).
39. Gong, Y. J., Lei, S. D., Ye, G. L., Li, B., He, Y. M., Keyshar, K., Zhang, X., Wang, Q. Z., Lou, J., Liu, Z., Vajtai, R., Zhou, W. & Ajayan, P. M. Two-Step Growth of Two-Dimensional WSe2/MoSe2 Heterostructures. Nano Letters 15, 6135-6141, doi:10.1021/acs.nanolett.5b02423 (2015).
40. Gong, Y. J., Fei, H. L., Zou, X. L., Zhou, W., Yang, S. B., Ye, G. L., Liu, Z., Peng, Z. W., Lou, J., Vajtai, R., Yakobson, B. I., Tour, J. M. & Ajayan, P. M. Boron- and Nitrogen-Substituted Graphene Nanoribbons as Efficient Catalysts for Oxygen Reduction Reaction. Chemistry of Materials 27, 1181-1186, doi:10.1021/cm5037502 (2015).
41. Zhang, P., Ma, L. L., Fan, F. F., Zeng, Z., Peng, C., Loya, P. E., Liu, Z., Gong, Y. J., Zhang, J. N., Zhang, X. X., Ajayan, P. M., Zhu, T. & Lou, J. Fracture toughness of graphene. Nature Communications 5, doi:10.1038/ncomms4782 (2014).
42. Yao, J. Y., Gong, Y. J., Yang, S. B., Xiao, P., Zhang, Y. H., Keyshar, K., Ye, G. L., Ozden, S., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. CoMoO4 Nanoparticles Anchored on Reduced Graphene Oxide Nanocomposites as Anodes for Long-Life Lithium-Ion Batteries. Acs Applied Materials & Interfaces 6, 20414-20422, doi:10.1021/am505983m (2014).
43. Wang, X. L., Gong, Y. J., Shi, G., Chow, W. L., Keyshar, K., Ye, G. L., Vajtai, R., Lou, J., Liu, Z., Ringe, E., Tay, B. K. & Ajayan, P. M. Chemical Vapor Deposition Growth of Crystalline Mono layer MoSe2. Acs Nano 8, 5125-5131, doi:10.1021/nn501175k (2014).
44. Shi, G., Hanlumyuang, Y., Liu, Z., Gong, Y. J., Gao, W. L., Li, B., Kono, J., Lou, J., Vajtai, R., Sharma, P. & Ajayan, P. M. Boron Nitride-Graphene Nanocapacitor and the Origins of Anomalous Size-Dependent Increase of Capacitance. Nano Letters 14, 1739-1744, doi:10.1021/nl4037824 (2014).
45. Gong, Y. J., Yang, S. B., Zhan, L., Ma, L. L., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. A Bottom-Up Approach to Build 3D Architectures from Nanosheets for Superior Lithium Storage. Advanced Functional Materials 24, 125-130, doi:10.1002/adfm.201300844 (2014).
46. Gong, Y. J., Yang, S. B. & Ajayan, P. Edge-abundant boron-nitride-carbon nanoribbons aerogel as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction. Abstracts of Papers of the American Chemical Society 247 (2014).
47. Gong, Y. J., Shi, G., Zhang, Z. H., Zhou, W., Jung, J., Gao, W. L., Ma, L. L., Yang, Y., Yang, S. B., You, G., Vajtai, R., Xu, Q. F., MacDonald, A. H., Yakobson, B. I., Lou, J., Liu, Z. & Ajayan, P. M. Direct chemical conversion of graphene to boron- and nitrogen- and carbon-containing atomic layers. Nature Communications 5, doi:10.1038/ncomms4193 (2014).
48. Gong, Y. J., Liu, Z., Lupini, A. R., Shi, G., Lin, J. H., Najmaei, S., Lin, Z., Elias, A. L., Berkdemir, A., You, G., Terrones, H., Terrones, M., Vajtai, R., Pantelides, S. T., Pennycook, S. J., Lou, J., Zhou, W. & Ajayan, P. M. Band Gap Engineering and Layer-by-Layer Mapping of Selenium-Doped Molybdenum Disulfide. Nano Letters 14, 442-449, doi:10.1021/nl4032296 (2014).
49. Gong, Y. J., Lin, J. H., Wang, X. L., Shi, G., Lei, S. D., Lin, Z., Zou, X. L., Ye, G. L., Vajtai, R., Yakobson, B. I., Terrones, H., Terrones, M., Tay, B. K., Lou, J., Pantelides, S. T., Liu, Z., Zhou, W. & Ajayan, P. M. Vertical and in-plane heterostructures from WS2/MoS2 monolayers. Nature Materials 13, 1135-1142, doi:10.1038/nmat4091 (2014).
50. Fei, H. L., Ye, R. Q., Ye, G. L., Gong, Y. J., Peng, Z. W., Fan, X. J., Samuel, E. L. G., Ajayan, P. M. & Tour, J. M. Boron- and Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots/Graphene Hybrid Nanoplatelets as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction. Acs Nano 8, 10837-10843, doi:10.1021/nn504637y (2014).
51. Deng, Y. X., Luo, Z., Conrad, N. J., Liu, H., Gong, Y. J., Najmaei, S., Ajayan, P. M., Lou, J., Xu, X. F. & Ye, P. D. Black Phosphorus-Monolayer MoS2 van der Waals Heterojunction p-n Diode. Acs Nano 8, 8292-8299, doi:10.1021/nn5027388 (2014).
52. Zhu, J. X., Cao, L. J., Wu, Y. S., Gong, Y. J., Liu, Z., Hoster, H. E., Zhang, Y. H., Zhang, S. T., Yang, S. B., Yan, Q. Y., Ajayan, P. M. & Vajtai, R. Building 3D Structures of Vanadium Pentoxide Nanosheets and Application as Electrodes in Supercapacitors. Nano Letters 13, 5408-5413, doi:10.1021/nl402969r (2013).
53. Yang, S. B., Gong, Y. J., Zhang, J. S., Zhan, L., Ma, L. L., Fang, Z. Y., Vajtai, R., Wang, X. C. & Ajayan, P. M. Exfoliated Graphitic Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Catalysts for Hydrogen Evolution Under Visible Light. Advanced Materials 25, 2452-2456, doi:10.1002/adma.201204453 (2013).
54. Yang, S. B., Gong, Y. J., Liu, Z., Zhan, L., Hashim, D. P., Ma, L. L., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Bottom-up Approach toward Single-Crystalline VO2-Graphene Ribbons as Cathodes for Ultrafast Lithium Storage. Nano Letters 13, 1596-1601, doi:10.1021/nl400001u (2013).
55. Liu, Z., Ma, L. L., Shi, G., Zhou, W., Gong, Y. J., Lei, S. D., Yang, X. B., Zhang, J. N., Yu, J. J., Hackenberg, K. P., Babakhani, A., Idrobo, J. C., Vajtai, R., Lou, J. & Ajayan, P. M. In-plane heterostructures of graphene and hexagonal boron nitride with controlled domain sizes. Nature Nanotechnology 8, 119-124, doi:10.1038/nnano.2012.256 (2013).
56. Liu, Z., Gong, Y. J., Zhou, W., Ma, L. L., Yu, J. J., Idrobo, J. C., Jung, J., MacDonald, A. H., Vajtai, R., Lou, J. & Ajayan, P. M. Ultrathin high-temperature oxidation-resistant coatings of hexagonal boron nitride. Nature Communications 4, doi:10.1038/ncomms3541 (2013).
57. Gong, Y. J., Yang, S. B., Liu, Z., Ma, L. L., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Graphene-Network-Backboned Architectures for High-Performance Lithium Storage. Advanced Materials 25, 3979-3984, doi:10.1002/adma.201301051 (2013).
58. Cao, L. J., Yang, S. B., Gao, W., Liu, Z., Gong, Y. J., Ma, L. L., Shi, G., Lei, S. D., Zhang, Y. H., Zhang, S. T., Vajtai, R. & Ajayan, P. M. Direct Laser-Patterned Micro-Supercapacitors from Paintable MoS2 Films. Small 9, 2905-2910, doi:10.1002/smll.201203164 (2013).
59. Chen, J., Gong, Y., Shang, J., Li, J., Wang, Y. & Wu, K. Two-Dimensional Ag Nanoparticle Tetramer Array for Surface-Enhanced Raman Scattering Measurements. Journal of Physical Chemistry C 118, 22702-22710, doi:10.1021/jp505160e (2014).
   2022
1.

Wei Liu, Pengbo Zhai, Aowen Li, Bo Wei, Kunpeng Si, Yi Wei, Xingguo Wang, Guangda Zhu, Qian Chen, Xiaokang Gu, Ruifeng Zhang, Wu Zhou, Yongji Gong*,” Electrochemical CO2 reduction to ethylene by ultrathin CuO nanoplate arrays”, Nature Communications 13, 1877 (2022).

2.

Zhilin Yang,Yan Dang,Pengbo Zhai,Yi Wei,Qian Chen,Jinghan Zuo,Xiaokang Gu,Yong Yao,Xingguo Wang,Feifei Zhao,Jinliang Wang,Shubin Yang,Peizhe Tang*,Yongji Gong*,“Single-Atom Reversible Lithiophilic Sites toward Stable Lithium Anodes”, Advanced Energy Materials, 2022(12-8). 

3.

Qian Chen,Yi Wei,Xiaokun Zhang*,Zhilin Yang,Fan Wang,Wei Liu,Jinghan Zuo,Xiaokang Gu,Yong Yao,Xingguo Wang,Feifei Zhao,Shubin Yang*,Yongji Gong*,“Vertically Aligned MXene Nanosheet Arrays for High-Rate Lithium Metal Anodes”, Advanced Energy Materials, 2022(12-18).

4.

Jiangjiang Zhang, Erqing Wang, Shiqiang Cui, Shubin Yang, Xiaolong Zou, and Yongji Gong*,“Single-Atom Pt Anchored on Oxygen Vacancy of Monolayer Ti3C2Tx for Superior Hydrogen Evolution”, Nano Letters 2022, 22, 3, 1398–1405.

5.

Qianqian He,Tengfei Xu,Jiajie Li,Jialong Wang,Chunqiao Jin,Qian Chen,Xiaokang Gu,Xingguo Wang,Juntian Wei,Huiping Duan*,Yongji Gong*,“Confined PdMo Ultrafine Nanowires in CNTs for Superior Oxygen Reduction Catalysis”, Advanced Energy Materials, 2022, 12, 2200849.

6.

Feifei Zhao,Pengbo Zhai,Yi Wei,Zhilin Yang,Qian Chen,Jinghan Zuo,Xiaokang Gu,Yongji Gong*,“Constructing Artificial SEI Layer on Lithiophilic MXene Surface for High-Performance Lithium Metal Anodes”, Advance of Science2022,9, 2103930.

7.

Xiewen Wen,Weipeng Wang*,Xiang Zhang,Hailong Chen,Shuai Jia,Yongji Gong,Weibing Chen,Yanfeng Wang,Hanyu Zhu,Junrong Zheng,P. M. Ajayan*,Jun Lou*,“Pathways of Exciton Triggered Hot-Carrier Injection at Plasmonic Metal−Transition Metal Dichalcogenide Interface”, Advanced Optical Materials 2022, 10, 2100070.

8.

Yuncong Pang,Min Guan,Yilan Pan,Mao Tian,Kai Huang,Chunzhi Jiang,Andrew Xiang,Xinquan Wang,Yongji Gong*,Yong Xiang*,Xiaokun Zhang*,“Stable Lithium Plating and Stripping Enabled by a LiPON Nanolayer on PP Separator”, Small, 2022, 18, 2104832.

9.

Hanqing Wei ,Heidi Zhi Jin Ting ,Yongji Gong ,Chaofeng Lü ,Olga E. Glukhova ,Haifei Zhan*,“Torsional Properties of Bundles with Randomly Packed Carbon Nanotubes”, Nanomaterials 2022, 12(5), 760.

10.

XiaokangGu, YuyingJiao, BoWei, TengfeiXu, PengboZhai, YiWei, JinghanZuo, WeiLiu, QianChen, ZhilinYang, FeifeiZhao, XingguoWang, LeiWang, YongjiGong*,“Boron bridged NiN4B2Cx single-atom catalyst for superior electrochemical CO2 reduction”, Materials Today 2022, 54:63–71.

11.

Kun Ye, Lixuan Liu, Congpu Mu*, Kun Zhai*, Shiliang Guo, Bochong Wang, Anmin Nie, Shuhan Meng, Fusheng Wen, Jianyong Xiang, Tianyu Xue, Ming Kang, Yongji Gong, Yongjun Tian, Zhongyuan Liu*,“Broadband light absorption and photoresponse enhancement in monolayer WSe2 crystal coupled to Sb2O3 microresonators”, Nano Research 15, 4653–4660 (2022).

12.

Qian Chen, Yongji Gong*,“Applications and Challenges of 2D Materials in Lithium Metal Batteries”, Materials Lab 2022, 1, 220034.

13.

Jing-Han Zuo, Peng-Bo Zhai, Qian-Qian He, Lei Wang, Qian Chen, Xiao-Kang Gu, Zhi-Lin Yang, Yong-Ji Gong*,“In-situ constructed three-dimensional MoS2–MoN heterostructure as the cathode of lithium–sulfur battery”, Rare Metals, 41, 1743–1752 (2022).
   2021
1.

Chunqiao Jin, Pengbo Zhai, Yi Wei, Qian Chen, Xingguo Wang, Weiwei Yang, Jing Xiao, Qianqian He, Qingyun Liu*, Yongji Gong*,“Ni(OH)2 Templated Synthesis of Ultrathin Ni3S2 Nanosheets as Bifunctional Electrocatalyst for Overall Water Splitting”, Small 2021, 2102097. 

2.

Lixuan Liu, Kun Ye, Changqing Lin, Zhiyan Jia, Tianyu Xue*, Anmin Nie*, Yingchun Cheng, Jianyong Xiang, Congpu Mu, Bochong Wang, Fusheng Wen,Kun Zhai, Zhisheng Zhao,Yongji Gong*, Zhongyuan Liu*& Yongjun Tian,“Grain-boundary-rich polycrystalline monolayer WS2 film for attomolar-level Hg2+ sensors”, Nature Communications 12, 3870 (2021).

3.

Mengke Kang, Changqing Lin, Huan Yang, Yabin Guo, Lixuan Liu, Tianyu Xue, Youwen Liu, Yongji Gong, Zhisheng Zhao, Tianyou Zhai, Kun Zhai*, Anmin Nie*, Yingchun Cheng*, and Zhongyuan Liu,“Proximity Enhanced Hydrogen Evolution Reactivity of Substitutional Doped Monolayer WS2”, ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 16, 19406–19413.

4.

Rama K. Vasudevan, Maxim Ziatdinov, Vinit Sharma, Mark P. Oxley, Lukas Vlcek, Anna N. Morozovska, Eugene A. Eliseev, Shi-Ze Yang, Yongji Gong, Pulickel Ajayan, Wu Zhou, Matthew F. Chisholm, and Sergei V. Kalinin*,“Investigating phase transitions from local crystallographic analysis based on statistical learning of atomic environments in 2D MoS2-ReS2”, Applied Physics Reviews 8, 011409 (2021).

5.

Lukas Vlcek*, Shize Yang, Yongji Gong, Pulickel Ajayan, Wu Zhou, Matthew F. Chisholm, Maxim Ziatdinov, Rama K. Vasudevan* & Sergei V. Kalinin*,“Thermodynamics of order and randomness in dopant distributions inferred from atomically resolved imaging”, npj Computational Materials 7, 42 (2021).

6.

Pengbo Zhai, Xiaokang Gu, Yi Wei, Jinghan Zuo, Qian Chen, Wei Liu ,Huaning Jiang, Xingguo Wang, Yongji Gong*,“Enhanced mass transfer in three-dimensional single-atom nickel catalyst with open-pore structure for highly efficient CO2 electrolysis”, Journal of Energy Chemistry (2021).

7.

Xingguo Wang, Lingjia Meng, Bixuan Li, Yongji Gong*,“Heteroatoms/molecules to tune the properties of 2D materials”, Materials Today 99(2021).

8.

Pengbo Zhai, Tianshuai Wang, Huaning Jiang, Jiayu Wan, Yi Wei, Lei Wang, Wei Liu, Qian Chen, Weiwei Yang, Yi Cui*, Yongji Gong*,“3D Artificial Solid-Electrolyte Interphase for Lithium Metal Anodes Enabled by Insulator–Metal–Insulator Layered Heterostructures”, Advanced Materials 2021, 33, 2006247.

9.

Lingjia Meng, Zhang Zhou, Mingquan Xu, Shiqi Yang, Kunpeng Si, Lixuan Liu, Xingguo Wang, Huaning Jiang, Bixuan Li, Peixin Qin, Peng Zhang, Jinliang Wang, Zhiqi Liu, Peizhe Tang, Yu Ye*, Wu Zhou*, Lihong Bao*, Hong-Jun Gao & Yongji Gong*,“Anomalous thickness dependence of Curie temperature in air-stable two-dimensional ferromagnetic 1T-CrTe2 grown by chemical vapor deposition”, Nature Communications  12, 809(2021).

10.

Xingguo Wang, Ce Bian, Yixiang He, Jie Guo, Peng Zhang*, Lixuan Liu, Yi Wei, Lingjia Meng, Huaning Jiang, Bixuan Li, Anmin Nie*, Lihong Bao*, Yongji Gong*,“Ultrathin FeTe nanosheets with tetragonal and hexagonal phases synthesized by chemical vapor deposition”, Materials Today (2021).

11.

Liheng Zheng, Zhixin Liu, Donglin Liu, Xingguo Wang, Yu Li, Meiling Jiang, Feng Lin, Han Zhang, Bo Shen, Xing Zhu, Yongji Gong & Zheyu Fang*,“Deep subwavelength control of valley polarized cathodoluminescence in h-BN/WSe2/h-BN heterostructure”, Nature Communications 12, 291 (2021).

12.

Huaning Jiang, Peng Zhang, Xingguo Wang & Yongji Gong*,“Synthesis of magnetic two-dimensional materials by chemical vapor deposition”, Nano Research 14, 1789–1801 (2021).

13.

Juan Xia*, Jiaxu Yan*, Zenghui Wang*, Yongmin He, Yongji Gong, Weiqiang Chen, Tze Chien Sum, Zheng Liu, Pulickel M. Ajayan & Zexiang Shen*,“Strong coupling and pressure engineering in WSe2–MoSe2 heterobilayers”, Nature Physics 17, 92–98 (2021).

14.

Qianqian He, Zhe Wang, Lingjia Meng, Qian Chen, Yongji Gong*,“Recent Advances of Hydrogen Evolution Reaction Catalysis Based on Transition Metal Dichalcogenides”, Chemical Journal of Chinese Universities, 2021, 42(2): 523-538.

15.

Lixuan Liu,Kun Ye,Zhiyan Jia,Tianyu Xue*,Anmin Nie*,JianYong Xiang,CongPu Mu,Bochong Wang,Fusheng WenbKunZhai,Zhisheng Zhao,Yongji Gong*,Zhongyuan Liu*,Yongjun Tian,“High-sensitivity and versatile plasmonic biosensor based on grain boundaries in polycrystalline 1L WS2 films”, Biosensors and Bioelectronics, 194 (2021).

16.

Pengbo ZhaiPengbo Zhai, Lixuan Liu, Yi Wei, Jinghan Zuo, Zhilin Yang, Qian Chen, Feifei Zhao, Xiaokun Zhang*, and Yongji Gong*,“Self-Healing Nucleation Seeds Induced Long-Term Dendrite-Free Lithium Metal Anode”, Nano Letters 2021, 21, 18, 7715–7723.

17.

Ting FanTing Fan, Hanlin Liu, Shengxian Shao, Yongji Gong*, Guodong Li*, and Zhiyong Tang,“Cobalt Catalysts Enable Selective Hydrogenation of CO2 toward Diverse Products: Recent Progress and Perspective”, Journal of Physical Chemistry Letters   , 2021, 12, 43, 10486–10496.

18.

Lixuan Liu,Kun Ye,Qing Zhan,Tianyu Xue*,Kun Zhai,Yingchun Cheng*,Zhiyan Jia,Anmin Nie,JianYong Xiang,CongPu Mu,Bochong Wang,Fusheng Wen,Zhisheng Zhao,YongjiGong*,Yongjun Tian,ZhongyuanLiu*,“ Ultrasensitive biochemical sensors based on controllably grown films of high-density edge-rich multilayer WS2 islands”, Sensors and Actuators B: Chemical,2021,131081.

19.

Yiwei Zhang,Peng Zhang*,Tengfei Xu,Xingguo Wang,Huaning Jiang,Yongji Gong*,“H2S-assisted growth of 2D MS2 (M = Ti, Zr, Nb)”, Chinese Chemical Letters, 2021, 131081.

20.

Kun Ye, Lixuan Liu, Liying Chen, Wenlong Li, Bochong Wang*, Anmin Nie, Jianyong Xiang, Kun Zhai*, Fusheng Wen, Congpu Mu, Zhisheng Zhao, Yongji Gong, Yongjun Tian and Zhongyuan Liu,“Controllable growth of multilayered XSe2 (X = W and Mo) for nonlinear optical and optoelectronic applications”, 2D Materials 9,015012.

21.

Qian Chen,Bo Wei,Yi Wei,Pengbo Zhai,Wei Liu,Xiaokang Gu,Zhilin Yang,Jinghan Zuo,Ruifeng Zhang*,Yongji Gong*,“Synergistic effect in ultrafine PtNiP nanowires for highly efficient electrochemical hydrogen evolution in alkaline electrolyte”, Applied Catalysis B: Environmental 301,2021, 120754.

22.

Cheng Chang, Wei Chen, Ye Chen, Yonghua Chen, Yu Chen, Feng Ding, Chunhai Fan, Hong Jin Fan, Zhanxi Fan, Cheng Gong, Yongji Gong, Qiyuan He, Xun Hong, Sheng Hu, Weida Hu, Wei Huang, Yuan Huang, Wei Ji, Dehui Li, Lain-Jong Li, Qiang Li, Li Lin, Chongyi Ling, Minghua Liu, Nan Liu, Zhuang Liu, Kian Ping Loh, Jianmin Ma, Feng Miao, Hailin Peng, Mingfei Shao, Li Song, Shao Su, Shuo Sun, Chaoliang Tan, Zhiyong Tang, Dingsheng Wang, Huan Wang, Jinlan Wang, Xin Wang, Xinran Wang, Andrew T. S. Wee, Zhongming Wei, Yuen Wu, Zhong-Shuai Wu, Jie Xiong, Qihua Xiong, Weigao Xu, Peng Yin, Haibo Zeng, Zhiyuan Zeng, Tianyou Zhai, Han Zhang, Hui Zhang, Qichun Zhang, Tierui Zhang, Xiang Zhang, Li-Dong Zhao, Meiting Zhao, Weijie Zhao, Yunxuan Zhao, Kai-Ge Zhou, Xing Zhou, Yu Zhou, Hongwei Zhu, Hua Zhang*, Zhongfan Liu*,“Recent Progress on Two-Dimensional Materials, Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(12): 2108017-0.

23.

Xiao Xiao, Xiao Xiao, Yihao Zhou, Xun Zhao, Guorui Chen, Zixiao Liu, Zihan Wang, Chengyue Lu, Menglei Hu, Ardo Nashalian, Sophia Shen, Kedi Xie, Weiwei Yang, Yongji Gong*, Wenbo Ding, Peyman Servati, Chao Han, Shi Xue Dou, Weijie Li*, Jun Chen*,“ An ultrathin rechargeable solid-state zinc ion fiber battery for electronic textiles”, Science Advances, 2021, 7(49):eabl3742.

 24.

Que Haifeng , Jiang Huaning , Wang Xingguo , Zhai Pengbo , Meng Lingjia , Zhang Peng , Gong Yongji*,“Utilization of the van der Waals Gap of 2D Materials”, Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(11): 2010051-0.

 25. Fan Zhang, Zhe Wang, Lixuan Liu, Anmin Nie, Yongji Gong, Wenguang Zhu*, and Chenggang Tao*,“Atomic-Scale Visualization of Polar Domain Boundaries in Ferroelectric In2Se3 at the Monolayer Limit”, Journal of Physical Chemistry Letters, 2021, 12, 49, 11902–11909.
26.

Yang Ma, Shiyu Xu, Juntian Wei, Bin Zhou, Yongji Gong*,“In-plane and vertical heterostructures from 1T′/2H transition-metal dichalcogenides”, Oxford Open Materials Science, 1, 1, 2021, itab016.